Statut

Statut

Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:

1. Agnieszkę Iwonę Jóźwiak

2. Joannę Marię Węglarz

3. Małgorzatę Stopikowską

4. Alicję Leokadię Wiaduch

5. Kamila Roszkowskiego

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Nagórską-Protasiuk, w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 6/2, 80-252 Gdańsk, w dniu 09.07.2014 r., działającą na podstawie przepisów prawa polskiego: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach – Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z p. zm. oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

4. Fundacja może używać skróconej nazwy Fundacja FASCYNACJE

§ 3.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Fundacja może ustanawiać oddziały i inne jednostki organizacyjne, także zagranicą. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd lub Rada Programowa na wniosek Zarządu.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5.

1. Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja może ustanowić certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd lub Rada Programowa na wniosek Zarządu.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celem Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa, profilaktyczna, diagnostyczna, terapeutyczna, rehabilitacyjna i dobroczynna na rzecz dziecka i rodziny, a w szczególności:

1. Wszechstronna pomoc osobom z FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, czyli Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu) oraz osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi i ich rodzinom.

2. Upowszechnianie wiedzy na temat. problematyki FASD oraz innych zaburzeń rozwojowych.

3. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych nad problematyką FASD i innych zaburzeń rozwojowych.

4. Profilaktyka FASD i innych zaburzeń rozwojowych.

5. Profilaktyka problemów związanych z alkoholem oraz innymi teratogenami.

6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

7. Poprawa jakości życia osób z FASD i z innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin oraz zwiększenie akceptacji społecznej wobec osób z FASD i osób z innymi zaburzeniami rozwoju.

8. Wyrównywanie szans rozwojowych, oświatowych, zawodowych, życiowych osób z FASD i osób z innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.

9. Wspieranie wczesnego rozwoju dzieci, zwł. obciążonych FASD i innymi zaburzeniami rozwojowymi .

10. Promocja praw dziecka nienarodzonego, zwł. do ochrony jego zdrowia i zabezpieczenia jego możliwości rozwojowych.

11. Promocja rodzicielstwa wolnego od substancji psychoaktywnych.

12. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy osobom z FASD oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi ich rodzinom.

2. Powołanie do istnienia oraz prowadzenie centrum profilaktyki, diagnozy i terapii FASD i innych zaburzeń rozwojowych i psychicznych oraz innych ośrodków pomocy osobom z FASD i innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom.

3. Gromadzenie literatury specjalistycznej i pomocniczej odnoszącej się do realizacji celów statutowych Fundacji.

4. Działalność wydawniczą i informacyjną służącą realizacji celów statutowych.

5. Animowanie i realizowanie badań naukowych nad problematyką FASD oraz zagadnieniami pomocniczymi.

6. Inicjowanie, przygotowanie, prowadzenie i wspieranie programów i projektów edukacyjnych, naukowych, profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, dobroczynnych służących realizacji celów statutowych.

7. Prowadzenie konsultacji, poradnictwa, szkoleń, warsztatów i konferencji realizujących cele Fundacji.

8. Przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom zasłużonym dla problematyki FASD.

9. Orientację i aktywizację zawodową osób z FASD i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

10. Organizację czasu wolnego oraz wypoczynku dla osób z FASD i innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin.

11. Przyznawanie stypendiów i nagród, udzielanie pomocy finansowej i materialnej osobom z FASD i innym zaburzeniami rozwojowymi w sytuacjach

szczególnych.

12. Animowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym, naukowym, oświatowym, turystycznym, profilaktycznym i dobroczynnym ukierunkowanych na profilaktykę i edukację w zakresie FASD, innych zaburzeń rozwojowych.

13. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.

14. Współpracę z wolontariuszami.

15. Inną działalność służącą realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 8.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:

1. Wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.

2. Podejmować współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 700 PLN oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundacja może realizować swoje cele poprzez działalność statutową nieodpłatną i odpłatną.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10.

1. Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a. darowizn, spadków i zapisów,

b. dotacji, subwencji, grantów,

c. środków ze zbiórek i imprez publicznych,

d. środków z majątku Fundacji,

e. operacji finansowych, odsetek bankowych, papierów wartościowych, lokat, obligacji,

f. zleceń i usług mieszczących się w zakresie wymienionym w celach statutowych.

2. Przychody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

3. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ofiarodawców.

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia decyzje podejmuje i oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 11.

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek z majątku Fundacji.

2. Wykorzystywania majątku Fundacji przez członków organów lub pracowników Fundacji i osób im bliskich w celach innych niż działalność statutowa Fundacji.

3. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy lub ich bliskie osoby.

§ 12.

Władze Fundacji

Władzami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 13.

Zarząd Fundacji

1. Zarząd składa się przynajmniej z 2, a maksymalnie z 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.

4. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.

5. Poszczególni członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą zostać odwołani decyzją

Rady Fundacji zwykła większością głosów w sytuacji działania na szkodę fundacji, łamania zapisów statutu, uchylania się od powierzanych zadań.

6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji,

b. utraty zdolności do czynności prawnych,

c. utraty praw obywatelskich,

d. śmierci,

e. odwołania przez Radę.

7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

8. Do szczególnych kompetencji Zarządu należy:

a. realizacja celów statutowych,

b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

c. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów i kierunków działania Fundacji,

d. uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji,

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem i wydatkami Fundacji,

f. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

g. powoływanie i rozwiązywanie podległych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz

określanie zakresu ich kompetencji i sposobu funkcjonowania,

h. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia pracowników,

i. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

j. wnioskowanie w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

k. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych

organów,

l. Zarząd może powoływać i odwoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną

sferą spraw należących Fundacji.

§ 14.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu z inicjatywy własnej lub na wniosek przynajmniej dwóch członków Zarządu, powiadamiając wszystkich członków Zarządu o jego terminie drogą e-mailową z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach

majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.

5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Rada Fundacji

§ 15.

1. Rada jest organem kontrolnym, opiniodawczym i programotwórczym.

2. Rada składa się przynajmniej z 5 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

3. Kadencja Rady trwa 5 lat.

4. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy.

5. Członków Rady, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołuje i odwołuje Rada w formie uchwał na wniosek Zarządu.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji,

b. utraty zdolności do czynności prawnych,

c. utraty praw obywatelskich,

d. śmierci,

e. odwołania przez Radę.

8. Członek Rady może być odwołany w formie uchwały Rady zwykłą większością

głosów w sytuacji działania na szkodę Fundacji, łamania Statutu oraz uchylania się od

podejmowania działań na rzecz Fundacji.

9. Do szczególnych kompetencji Rady należy:

a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

b. proponowanie Zarządowi głównych kierunków działalności Fundacji,

c. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i kierunków działania Fundacji,

d. zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów Fundacji,

e. ogólna ocena pracy Zarządu,

f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu Fundacji,

g. ocena wykorzystania funduszy i zarządzania majątkiem Fundacji,

h. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

j. wnioskowanie w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

k. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.

§ 16.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej dwa razy w roku.

2. W posiedzeniach Rady poświęconych kwestiom programowym mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.

3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek dwóch członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu,  powiadamiając wszystkich członków Rady i Zarządu o jego terminie drogą e-mailową z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

4. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady. Do ważności uchwał obligatoryjna jest obecność

przynajmniej połowy członków Rady, wliczając w nią prowadzącego posiedzenie.

Inne Organy i jednostki organizacyjne Fundacji

§ 17.

1. Zarząd może powoływać i odwoływać organy pomocnicze, doradcze i kontrolne oraz ustanawiać i rozwiązywać jednostki organizacyjne (np. oddziały), także zagranicą.

2. Członkostwo w organach i jednostkach wyszczególnionych w ustępie 1 ustaje także w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji, utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

3. Zakres kompetencji oraz funkcjonowania organów i jednostek wyszczególnionych w ustępie 1 regulują uchwały Zarządu.

4. Członkowie organów i jednostek wspomnianych w ustępie 1 mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.

Postanowienia końcowe

§ 18.

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, zatwierdzonej przez Radę Fundacji. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 19.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, pod warunkiem, że w wyniku połączenia nie ulegnie zmianie cel Fundacji.

2. Zarząd podejmuje decyzję o połączeniu, wyrażoną w formie jednomyślnej uchwały, zatwierdzonej przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.

§ 20.

1. Zarząd może podjąć decyzję o likwidacji Fundacji w formie jednomyślnej uchwały, zatwierdzonej przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.

2. Zarząd powołuje likwidatorów Fundacji i określa zasady ich wynagradzania.

3. Likwidatorzy:

a. mogą być nimi obecni członkowie Zarządu,

b. dokonują wszelkich czynności związanych z likwidacją Fundacji,

c. zawiadamiają Ministra właściwego ds. Pracy i Polityki Społecznej,

d. przekazują majątek pozostały po likwidacji Fundacji (z zastrzeżeniem treści art. 5

ust.4 ustawy o fundacjach) na cele wskazane w decyzji o likwidacji,

e. przekazują dokumentację pozostałą po Fundacji do Archiwum Państwowego.

§ 21.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gdańsk, 9.07.2014 r.

Przewiń na górę