PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W FUNDACJI FASCYNACJE OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok. 401-402, 100, 100a, 100aII,
80-239 Gdańsk

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców, opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do FUNDACJI FASCYNACJE na terapię/zajęcia.

2.    Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży edukacji, terapii oraz udziału w konsultacja i diagnozach.

3.    W FUNDACJI FASCYNACJE stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

4.    Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic, opiekun prawny decydując się na przyprowadzenie dziecka do FUNDACJI jest zobowiązany wypełnić i podpisać OŚWIADCZENIE, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 1

OBOWIĄZKI PREZESA I ZARZĄDU FUNDACJI FASCYNACJE

1.    Prezes FUNDACJI wraz z Zarządem ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w fundacji do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2.    Przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do fundacji na terapię/zajęcia. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej Załącznik 2.

3.    Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

4.    Dopilnowuje, aby przy wejściu do FUNDACJI umieszczono dozownik  z płynem do  dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.

5.    Wymaga od pracowników, aby bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu do i z FUNDACJI oraz w trakcie pracy często odkażali ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myli ręce zgodnie z instrukcją.

§ 2

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1.    Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz są zobowiązani do jej stosowania. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej Załącznik 5.

2.    Pracownicy FUNDACJI powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

3.    Wszyscy pracownicy FUNDACJI zobowiązani są do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie Prezesa oraz Zarząd FUNDACJI korzystając z porady lekarza i stosują się do jego zaleceń.

4.    Wszyscy pracownicy są zobowiązani do pracy według ustalonego harmonogramu.

5.    Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy i po zakończeniu.

6.    Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją

7.    Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po FUNDACJI.

8.    Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.

9.    Maseczki winny być używane w kontaktach z osobami z zewnątrz z zachowaniem dystansu odległości.

10. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

11. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika kosza wyposażonego w worek.

12. Jeśli ww. odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem , należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

13. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60oC i wyprasować.

14. Wszyscy pracownicy fundacji zobowiązani są do:

• sprawdzania poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do FUNDACJI FASCYNACJE oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie ich,

• sprawdzania ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,

• napełniania i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

• wymiany worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

§ 3

OBOWIĄZKI RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1.    Rodzice, opiekunowie prawni zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Fundacji FASCYNACJE i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące Załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą Załącznik nr 2.

2.    Przekazują terapeucie, z którym ma dziecko terapię informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3.    Nie posyłają do FUNDACJI dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4.    Przysyłają do fundacji tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

5.    Dziecko przyprowadza jeden opiekun, bez osób towarzyszących i tylko on może przebywać na terenie FUNDACJI.

6.    Zapewniają dziecku, które ukończyło 4 lata indywidualną osłonę ust i nosa w drodze na terapię i z terapii(jeśli nie ma przeciwskazań).

7.    Rodzice i opiekunowie prawni wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do fundacji zabawek, telefonów komórkowych i niepotrzebnych przedmiotów.

8.    Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

9.    Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu, pod którym zawsze jest dostępny rodzic lub opiekun prawny, aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.

11. Są odpowiedzialni za udział dziecka w zajęciach, jeśli wcześniej zgłosili taką potrzebę.

§ 4

PRACA FUNDACJI FASCYNACJE W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1.    Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć z nową osobą.

a.    Podopieczny i terapeuta muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas wszystkich zajęć.

b.    Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać.

c.    Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.

d.    Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

e.     Prowadzący zajęcia, terapeuta zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do budynku fundacji, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

f.     Dozwolone jest korzystanie przez dzieci z terenów zielonych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

g.    Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi.

h.    O rezygnacji dziecka z udziału w terapii należy niezwłocznie poinformować prowadzącego terapię.

i.      Grafiki organizacji pracy poszczególnych pracowników będą ustalane na każdy tydzień lub w miarę potrzeby częściej.

2.    Przyprowadzanie dzieci do FUNDACJI FASCYNACJE:

a.    Rodzic, opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć dziecko na terapię/zajęcia bez objawów chorobowych.

b.    Rodzic/opiekun prawny po przyprowadzeniu dziecka na terapię/zajęcia ma możliwości przebywania na terenie fundacji w trakcie terapii/zajęć. (tu nie jestem pewien, czy to powinno być – do dyskusji)

c.    Bezwzględnie przy wejściu do pomieszczeń fundacji dziecko odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji widocznych miejscach w placówce.

d.    Terapeuta przy wejściu do FUNDACJI dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku.

e.    Terapeuta przy wejściu do FUNDACJI dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu opiekunowi.

f.     Temperatura dziecka ≥ 37,3oC, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka na terapię w danym dniu.

3.    Odbieranie dzieci:

a.    Przy wyjściu terapeuta dokonuje pomiaru temperatury dziecka.

b.    Przy wyjściu terapeuta dokonuje pomiaru temperatury opiekuna, który odbiera dziecko.

§ 5

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1.    Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobyCOVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a.    Terapeuta bezzwłocznie odizolowuje dziecko do innego pomieszczenia.

b.    Zawiadamia Prezesa i Zarząd o zaistniałej sytuacji.

c.    Terapeuta bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, maseczkę i rękawiczki.  Pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

d.    Bezzwłocznie zawiadamia rodziców, opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.

e.    Terapeuta zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999.

§ 6

PROCEDURY NA WYPADEK WEJŚCIA OSOBY Z ZEWNĄTRZ

1. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do FUNDACJI osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

a) zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,

b) zakrycie nosa i ust,

c) obowiązkowa dezynfekcja rąk,

d) ograniczone przemieszczanie się po pomieszczeniach,

e) ograniczony kontakt z pracownikami przebywającymi w fundacji.

2. Do FUNDACJI nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

3. Po wejściu do FUNDACJI należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania ich przez Prezesa Fundacji Fascynacje i Zarząd.

2.    Procedury obowiązują do odwołania.

3.    Procedura może być modyfikowana.

4.    Procedura zostanie opublikowana na www.fundacjafascynacje.pl.

5.    O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Numery telefonów kontaktowych na wypadek zakażenia koronawirusem

  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 605 602 195

  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 698 941 776

  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk, 58 320 08 00

  • Infolinia dla Obywatela ws. kwarantanny i zdrowia 222 500 115

  • 999 lub 112

„Procedury bezpieczeństwa w trakcie wyjazdów organizowanych przez Fundację FASCYNACJE w trakcie pandemii COVID-19”

Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok. 100, 80-239 Gdańsk

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa w trakcie wyjazdów edukacyjnych oraz wypoczynkowo-edukacyjnych, dalej określanych jako wyjazdy, organizowanych przez Fundację Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców, opiekunów prawnych i dzieci uczestniczących w wyjeździe organizowanym przez FUNDACJĘ FASCYNACJE.
2.    Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży wypoczynku oraz edukacji, terapii.
3.    W trakcie wyjazdów zorganizowanych przez FUNDACJĘ FASCYNACJE stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia (MZ), Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz Ministra Edukacji Narodowej (MEN).
4.    Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic, opiekun prawny decydując się na wysłanie na wyjazd dziecka z FUNDACJĄ jest zobowiązany wypełnić i podpisać OŚWIADCZENIE, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 1
OBOWIĄZKI PREZESA I ZARZĄDU FUNDACJI FASCYNACJE

1.    Prezes FUNDACJI wraz z Zarządem ustala regulaminy wyjazdów i dostosowuje procedury obowiązujące w fundacji do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2.    Przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na wyjazd. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej Załącznik 2.
3.    Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników uczestniczących w wyjazdach (rękawiczki, przyłbice, maseczki) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
4.    Dopilnowuje, aby obiekty przeznaczone na wypoczynek dzieci i pracowników odpowiadały wytycznym GIS, MZ i MEN na czas wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 2
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1.    Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz są zobowiązani do jej stosowania. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej Załącznik 5.
2.    Pracownicy FUNDACJI powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
3.    Wszyscy pracownicy FUNDACJI zobowiązani są do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka), odizolowują się w osobnym pomieszczeniu, zawiadamiają o tym fakcie Prezesa oraz Zarząd FUNDACJI, korzystają z porady lekarza i stosują się do jego zaleceń.
4.    Pracownicy mają mierzoną temperaturę w godzinach porannych i wieczornych.
5.    Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją
6.    Pracownicy zostaną zaopatrzeni przez organizatora w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące) i w razie potrzeby są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
7.    Maseczki winny być używane w kontaktach z osobami z zewnątrz z zachowaniem dystansu odległości.
8.    Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
9.    Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika kosza wyposażonego w worek.
10.    Jeśli ww. odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem , należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
11.    Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60oC i wyprasować.
12.    Regularnie przypominają uczestnikom o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
13.    Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
14.    Wszyscy pracownicy fundacji zobowiązani są do: sprawdzania poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych pomieszczeniach, w których odbywa się wypoczynek i zgłaszania ich braku.

§ 3
OBOWIĄZKI RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1.    Rodzice, opiekunowie prawni zapoznają się z procedurami dotyczącymi wyjazdów z Fundacją FASCYNACJE opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące Załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą Załącznik nr 2.
2.    Przekazują osobom (kierownikowi, wychowawcy na czas wyjazdu) niezbędnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
3.    Nie wysyłają na wyjazd organizowany przez FUNDACJĘ dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
4.    Wysyłają na wyjazd tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
5.    Zapewniają dziecku, które ukończyło 4 lata indywidualną osłonę ust i nosa (jeśli nie ma przeciwskazań).
6.    Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu, pod którym zawsze jest dostępny rodzic lub opiekun prawny, aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
7.    W przypadku, gdy w trakcie wyjazdu dziecka u rodzica/opiekuna prawnego wystąpi podejrzenie zarażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić kierownika wyjazdu.
8.    W przypadku, gdy w trakcie wyjazdu u dziecka wystąpi podejrzenie zarażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), zobowiązany jest on niezwłocznie odebrać dziecko z wyjazdu w czas nie dłuższym niż 12 h od powiadomienia.

§ 4
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1.    Jak najczęściej należy przestrzegać zasad dystansu społecznego.
2.    Do minimum ograniczyć jest kontakt z osobami trzecimi (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).
3.    Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji (ograniczyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. życia) szczególnie przy wejściu/wyjściu do budynku i pokojów.
4.    Uczestnicy dwukrotnie w ciągu dnia (rano i wieczorem) będą mieli mierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym.

§ 5
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1.    W przypadku, gdy u dziecka stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobyCOVID-19 (duszności, kaszel, temperaturę ≥ 37,3oC lub ≤ 36oC ):
a.    Wychowawca bezzwłocznie odizolowuje dziecko do innego pomieszczenia i zabezpiecza się w: przyłbicę, maseczkę i rękawiczki.  Pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
b.    Zawiadamia Prezesa i Zarząd o zaistniałej sytuacji.
c.    Bezzwłocznie zawiadamia rodziców, opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.
d.    Zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania ich przez Prezesa Fundacji Fascynacje i Zarząd.
2.    Procedury obowiązują do odwołania.
3.    Procedura może być modyfikowana.
4.    Procedura zostanie opublikowana na www.fundacjafascynacje.pl.
5.    O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby
zainteresowane.
Numery telefonów kontaktowych na wypadek zakażenia koronawirusem

*    Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku 605 602 195
*    Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku 698-941-776
*    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku ul. Wałowa 27
80-858 Gdańsk Tel: (58) 320-08-00
*    Infolinia dla Obywatela ws. kwarantanny i zdrowia 222-500-115
*    999 lub 112

Przewiń na górę