Szkolenia – archiwum

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ

JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO ODNALEŹĆ KONKRETNE ARCHIWALNE SZKOLENIE – PROSZĘ ROZWINĄĆ MENU SZKOLEŃ ARCHIWALNYCH

Do kogo adresowane są szkolenia prowadzone przez doświadczonych terapeutów Fundacji FASCYNACJE?

 • Do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pielęgniarek i innych specjalistów
 • Do rodziców zastępczych, pracowników rodzinnej pieczy i instytucjonalnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych
 • Do rodziców lub opiekunów dzieci z FASD lub z innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Do szkoleniowców, trenerów edukacji
 • Do wszystkich osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą

Fundacja FASCYNACJE proponuje Państwu dział w szkoleniach stacjonarnych jak i on-line w formie Webinaru.

Każde szkolenie może być przeprowadzone u Państwa, bądź w siedzibie Fundacji. Spotkania są prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie i dostosowywane do potrzeb grupy odbiorców. Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać kontaktując się e-mailowo: info@fundacjafascynacje.pl.

DIAGNOZA DZIECI Z FASD

 • omówienie terminu FASD,
 • deficyty poznawcze w kontekście uszkodzeń neurologicznych,
 • przedstawienie najczęstszych deficytów poznawczych, diagnozowanych u dzieci z FASD oraz metody ich diagnozy,
 • terapia zaburzeń poznawczych – główne założenia

Medyczne aspekty rozwoju małego dziecka i opieka nad nim

 • Żywienie dzieci
 • zasady żywienie zdrowych niemowląt,
 • karmienie naturalne a sztuczne,
 • żywienie dzieci w wieku 2 i 3 roku życia,
 • czego należy unikać w diecie dzieci.
 • Rozwój psychomotoryczny dzieci
 • etapy rozwoju dziecka,
 • motoryka duża, motoryka mała,
 • mowa, kontakty społeczne,
 • kamienie milowe u niemowląt,
 • rozwój somatyczny – co to są siatki centylowe.
 • Szczepienia ochronne u dzieci
 • program szczepień,
 • szczepienia ochronne a zalecane,
 • przeciwwskazania do szczepień ochronnych,
 • fakty i mity dotyczące szczepień.

Dziecko FASD w domu i szkole

 • Z czym przychodzi dziecko do rodziny zastępczej/adopcyjnej?
 • Znaczenie diagnozy FASD
 • Uszkodzenia poalkoholowe: objawy pierwotne i wtórne
 • Rola szkoły
 • Rola opiekunów/rodziców
 • Sposoby pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz wsparcie rodziny

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z FAS

 • Kilka słów o Integracji Sensorycznej (SI) – czym jest SI, rozwój sensoryczny
 • Metody diagnostyczne
 • Zaburzenia SI naczęściej występujące u dzieci z FASD
 • Jak wspomagać dzieci z zaburzeniami SI w domu i w szkole

Trudności w jedzeniu dzieci z FASD

 • Jedzenie jako funkcja prymarna względem mowy
 • Funkcje prymarne dzieci z FASD
 • Zaburzenia sensoryczne dzieci z FASD a trudności w przyjmowaniu pokarmów
 • Funkcja społeczna jedzenia
 • Emocje a jedzenie

Diagnoza logopedyczna dzieci z FASD

 • Własne doświadczenia dotyczące diagnozy logopedycznej dzieci z FASD
 • Skuteczne narzędzia do diagnozy logopedycznej dzieci z FASD
 • Wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka z FASD

Dialog motywujący w kontakcie z dziećmi i młodzieżą

 • Podstawowe założenia dialogu motywującego
 • Pytania otwierające i zamykające
 • Odzwierciedlenia jako narzędzie do rozumienia dziecka
 • Dowartościowania – jak wzmocnić dziecko?
 • Rola empatii w procesie pomagania i motywowania dziecka

Terapia i zabawa oraz nauka, czyli rozwijanie myślenia matematycznego metodą Numicon

 • Tony Wing – angielski dydaktyk matematyki
 • Numicon – metoda oparta o prawidłowości psychologii dotyczące kształtowania się operacji myślowych – teoria Piageta, Brunera i Wygodskiego
 • Polisensoryczne zabawy z klockami Numicon
 • Najważniejsze czynniki składające się na uczenie się matematyki
 • Etapy pracy z klockami Numicon zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Od łatwego do trudniejszego (poznawanie kształtów Numicon, układanie kształtów w kolejności, pewność w rozpoznawaniu kształtów, porządkowanie liczb oraz kształtów w kolejności, dopełnianie do dziesięciu, porównywanie elementów w zbiorach, wprowadzanie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, zadania z treścią: zgaduj zgadula – matematyczna kula, porównaj zbiory, iloczynowe kości)
 • Gry i zabawy – wspólne działania praktyczne uczestników

Jak wspierać tożsamość płciową oraz jakie podejmować działania edukacyjno-wychowawcze w kształtowaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością intelektualną?

 • Informacje z zakresu rozwoju płciowego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Jak towarzyszyc dziecku ze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w prawidłowym rozwoju tożsamości płciowej
 • O konsekwentnym przestrzeganiu przez rodziców i opiekunów małych dzieci zasad rządzących zachowaniami seksualnymi, a także udzielenie wskazówek jak wypracować odpowiednie modele zachowań u dzieci zanim wystąpią te niepożądane
 • Waga edukacji seksualnej w domu i w placówce
 • Szkodliwy wpływ pornografii na dzieci i młodzież

Jak pomóc dziecku wykorzystanemu seksualnie

 • Rozpoznawanie symptomów wykorzystania seksualnego u dzieci
 • Postępowanie bezpośrednio po wykryciu przestepstwa – zasady rozmowy z dzieckiem, postępowanie prawne i systemowe
 • Konsekwencje wykorzystania seksualnego – bliskie i odległe
 • Minimalizacja psychocznych skutków wykorzystania seksualnego – psychoterapia dla rodziny

Rozwój seksualny w kontekście okresów rozwojowych od dziecka do dorosłości – poradnik dla rodziców

 • Etapy rozwoju dziecka od poczęcia do dorosłości
 • Wpisanie w etapy rozwoju faz rozwoju seksualności
 • Na co rodzice powinni zwrócić uwagę?
 • Co powinno niepokoić i jak sobie z tym radzić?

Jak rozpoznać sygnały ewentualnego wykorzystania seksualnego u dziecka i jak w tym wypadku postępować?

 • Co może i powinno niepokoić w zachowaniu lub fizjologii dziecka i budzić podejrzenie o ewentualne wykorzystanie seksualne?
 • Skutki wykorzystania seksualnego bliskie i dalekie
 • Jak postępować w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego dziecka?
 • Dlaczego tak często nie reagujemy, nic nie robimy, kiedy podejrzewamy wykorzystanie seksualne dziecka?

Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze u ewentualnych sprawców wykorzystania seksualnego dzieci?

 • Trzy fazy sygnałów ostrzegawczych
 • Jak postępować w przypadku dostrzeżenia konkretnych sygnałów?
 • Odpowiedzialność za podjęcie lub niepodjęcie działania
 • Rodzaje sprawców i ich sposoby działania

Rozwój seksualny u dziecka i adolescenta z dysfunkcjami intelektualnymi, poznawczymi

 • Potrzeby seksualne dziecka i nastolatka z dysfunkcjami poznawczymi
 • Sposoby edukacji, wychowania seksualnego w konkretnych dysfunkcjach
 • Osoby, które mogą pomóc

Jak postępować z dzieckiem z FASD – model niebehawioralny

 • Zaburzenia funkcjonowania dziecka z FASD – kontekst neurologiczny
 • Model neurobehawioralny – założenia, zasady, praktyczne implikacje
 • Przykłady zastosowania podejścia neurobehawioralnego w codziennej pracy z dzieckiem
 • Analiza i omówienie przykładów podanych przez uczestników

Dziecko z FASD w szkole – jak z nim pracować?

 • Charakterystyczne problemy zdrowotne i zaburzenia funkcjonowania
 • Zaburzenia sprzężone
 • Ogólne wytyczne do pracy z dzieckiem (w tym IPET)
 • Przykłady szczegółowych rozwiązań efektywnych w pracy z dzieckiem
 • Analiza i omówienie przykładów podanych przez uczestników
Przewiń na górę