DOKUMENTY

Statut

Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE, zwana dalej Fundacją, została
ustanowiona przez:

  1. Agnieszkę Iwonę Jóźwiak
  2. Joannę Marię Węglarz
  3. Małgorzatę Stopikowską
  4. Alicję Leokadię Wiaduch
  5. Kamila Roszkowskiego

Zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Katarzynę Nagórską –
Protasiuk w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku: 80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 6/2 w dniu 09.07.2014
roku działająca na podstawie przepisów prawa polskiego tj. Ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach
z późn. zm. oraz Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z późn.
zm., zapisów niniejszego Statutu oraz prawa międzynarodowego.

§2


2.1.Fundacja posiada osobowość prawną.
2.2.Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
2.3.Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
2.4.Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja FASCYNACJE.

§3

3.1.Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawa.
3.2.Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania i prawem polskim dopuszczonych.
3.3.Fundacja może ustanawiać oddziały i inne jednostki organizacyjne, także za granicą. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Zarząd za zgodą Rady Programowej.
3.4.Fundacja w pracy za granicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym języku.

§4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

§5

5.1.Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej jej członków oraz wolontariuszy.
5.2.Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
Pracownicy uczestniczą w działalności Fundacji oraz wspierają jej rozwój.
5.3.Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5.4.Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy, odznaki i medale i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Zarząd za zgodą Rady programowej.

§6


Działanie Fundacji kształtowane jest w oparciu o zasady:
 Równości szans do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, kultury,
rozwoju perspektyw życiowych.
 Tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego poglądów i pracy.
 Wychowania w duchu patriotyzmu.
 Działalności humanitarnej, wzajemnej pomocy, wolontariatu.
 Wartości ogólnoludzkie, służące zdrowiu i szczęściu każdego człowieka.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

7.1. Najogólniejszym celem działań Fundacji jest wszechstronne wsparcie i pomoc dziecku i rodzinie,
a zwłaszcza osób z FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń
Alkoholowych), w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja
tych celów statutowych, które mają wpływ na:
 rozwój dziecka i rodziny oraz upowszechnianie i ochronę praw dziecka i rodziny,
 ochronę zdrowia na płaszczyźnie indywidualnej i społecznej,
 podniesienie jakości pieczy zastępczej i rozwój pomocy społecznej,
 rozwój nauki, oświaty i edukacji,
 integrację działań lokalnych wspólnot na rzecz dziecka i rodziny,
 zachowanie i promocję kultury i dziedzictwa narodowego w kraju i zagranicą.
7.2.Fundacja została powołana do realizacji zadań pożytku publicznego w następujących obszarach:
7.2.1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
7.2.2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7.2.3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa,
7.2.4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
7.2.5. działalności charytatywnej ,
7.2.6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Strona 3 z 12
7.2.7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
7.2.8. działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
7.2.9. ochrony i promocji zdrowia (86.90.Z);
7.2.10. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7.2.11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
7.2.12. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
7.2.13. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
7.2.14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
7.2.15. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
7.2.16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7.2.17. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
7.2.18. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
7.2.19. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ,
7.2.20. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
7.2.21. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
7.2.22. turystyki i krajoznawstwa,
7.2.23. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
7.2.24. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji,
7.2.25. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
7.2.26. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą,
7.2.27. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
7.2.28. promocji i organizacji wolontariatu,
7.2.29. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
7.2.30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
7.2.31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
7.2.32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
7.2.33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

§8

8.1. Dla realizacji powyższych celów Fundacja podejmuje adekwatne działania, w tym przede
wszystkim działalność naukową, edukacyjną, profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną,
rehabilitacyjną, poradniczą, opiekuńczą, wychowawczą, oświatową, socjalną, dobroczynną, a w
szczególności poprzez:
8.1.1. Prowadzenie centrum diagnozy, terapii, edukacji i profilaktyki FASD i innych zaburzeń
rozwojowych oraz powołanie innych ośrodków wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży i ich
rodzinom.
8.1.2. Gromadzenie literatury specjalistycznej i pomocniczej odnoszącej się do realizacji celów
statutowych Fundacji.
8.1.3. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej służącej realizacji celów statutowych.
8.1.4. Animowanie i realizowanie badań naukowych służących realizacji celów statutowych, a zwł.
nad problematyką FASD i zagadnieniami pomocniczymi.
8.1.5. Inicjowanie, przygotowanie, prowadzenie i wspieranie programów i projektów naukowych,
edukacyjnych, profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
poradniczych, opiekuńczych, wychowawczych, oświatowych, socjalnych, charytatywnych i innych
służących realizacji celów statutowych, a zwł. pomocy osobom z FASD i osobom z innymi
zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom.
8.1.6. Prowadzenie konsultacji, poradnictwa, kampanii edukacyjnych i profilaktycznych, szkoleń,
warsztatów i konferencji realizujących cele Fundacji.
8.1.7. Podejmowanie interwencji na rzecz dziecka i rodziny, a zwł. w sprawach dotyczących osób z
FASD i osób z innymi zaburzeniami rozwojowymi, reprezentowania ich interesów, za ich zgodą,
przed szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach
dopuszczalnych prawem.
8.1.8. Organizację uzupełniających się działań opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych,
społecznych, terapeutycznych, oświatowych, socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych, sportowych,
turystycznych, rekreacyjnych i innych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, a zwł. osobom z FASD
i osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi.
8.1.9. Organizowanie czasu wolnego, środowiska wychowawczego oraz różnych form wypoczynku i
rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, a zwł. dla osób z FASD, i ich rodzin.
8.1.10. Organizację i aktywizację zawodową osób w trudnej sytuacji, a zwł. osób z FASD i osób z innymi
zaburzeniami rozwojowymi.
8.1.11. Animowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym, naukowym, edukacyjnym,
oświatowym, turystycznym, profilaktycznym i charytatywnym ukierunkowanym na profilaktykę i
edukację, zwł. w zakresie FASD oraz innych zaburzeń rozwojowych.
8.1.12. Wyrównywanie szans rozwojowych, oświatowych, zawodowych, życiowych osób z FASD i osób
z innymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.
8.1.13. Promocję praw dziecka nienarodzonego, zwłaszcza do ochrony jego zdrowia i zabezpieczenia
jego możliwości rozwojowych.
8.1.14. Promocję rodzicielstwa wolnego od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
8.1.15. Promocję rodzinnych form pieczy zastępczej i animowanie działań na rzecz podniesienia jakości
pomocy społecznej.
8.1.16. Przyznawanie stypendiów i nagród, udzielanie pomocy finansowej i materialnej osobom z
FASD i osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom.
8.1.17. Przyznawanie stypendiów i nagród osobom zasłużonym dla działalności na rzecz dziecka i
rodziny, a zwł. dla osób z FASD.
8.1.18. Współpracę z organami władzy publicznej i samorządowej, kościołami, instytucjami i
organizacjami pozarządowymi, edukacyjnymi, przedsiębiorstwami, pracodawcami oraz środkami
masowego przekazu.
8.1.19. Wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i
zadaniach Fundacji.
8.1.20. Organizację współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń i upowszechniania dorobku
naukowego i praktyki Fundacji, a zwł. w zakresie pomocy osobom z FASD i osobom z innymi
zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom.
8.2. Zadania statutowe realizowane są przez Fundację z własnej inicjatywy, jako zadania zlecone lub
powierzone przez podmioty publiczne lub prywatne. Zadania mogą być realizowane samodzielnie lub
w partnerstwie z podmiotami publicznymi, prywatnymi krajowymi lub zagranicznymi.
8.3. W zależności od celu, rodzaju, możliwości organizacyjnych i materialnych działania Fundacji mogą
być prowadzone w formie akcji, projektów terminowych, cyklicznych, okazjonalnych, działalności o
charakterze długotrwałym albo przez formy instytucjonalne.
8.4. Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§9

9.1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej
Klasyfikacji Działalności z 2007 r.):
9.1.1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób (94.99.Z);
9.1.2. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
9.1.3. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (88.10.Z)
9.1.4. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (94.99.Z);
9.1.5. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa (94.99.Z);
9.1.6. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (94.99.Z);
9.1.7. działalności charytatywnej (94.99.Z);
9.1.8. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (94.99.Z);
9.1.9. ochrony i promocji zdrowia (94.99.Z);
9.1.10. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
9.1.11. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (94.99.Z);
9.1.12. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy (94.99.Z);
9.1.13. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (94.99.Z);
9.1.14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (94.99.Z);
9.1.15. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
(94.99.Z);
9.1.16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (94.99.Z);
9.1.17. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (94.99.Z);
9.1.18. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
9.1.19. działalności wspomagającej edukację (85.60.Z);
9.1.20. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (94.99.Z);
9.1.21. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B)
9.1.22. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (94.99.Z);
9.1.23. działalność bibliotek (91.01.Z)
9.1.24. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
9.1.25. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
9.1.26. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (94.99.Z);
9.1.27. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);
9.1.28. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (94.99.Z);
9.1.29. turystyki i krajoznawstwa (94.99.Z);
9.1.30. porządku i bezpieczeństwa publicznego (94.99.Z);
9.1.31. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji (94.99.Z);
9.1.32. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą (94.99.Z);
9.1.33. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami (94.99.Z);
9.1.34. promocji i organizacji wolontariatu (94.99.Z);
9.1.35. pomocy Polonii i Polakom za granicą (94.99.Z);
9.1.36. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą (94.99.Z);
9.1.37. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka (94.99.Z);
9.1.38. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (94.99.Z);
9.1.39. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3, w zakresie określonym w pkt 1-32a (94.99.Z).
9.2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej
Klasyfikacji Działalności z 2007 r.):
9.2.1. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
(88.10.Z)
9.2.2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (94.99.Z);
9.2.3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa (94.99.Z);
9.2.4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (94.99.Z);
9.2.5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego (94.99.Z);
9.2.6. działalności na rzecz integracji cudzoziemców (94.99.Z);
9.2.7. ochrony i promocji zdrowia (86.90.Z);
9.2.8. Praktyka lekarska ogólna (85.21.Z)
9.2.9. Praktyka lekarska specjalistyczna (85.22.Z)
9.2.10. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.Z)
9.2.11. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
9.2.12. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (94.99.Z);
9.2.13. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn (94.99.Z);
9.2.14. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (94.99.Z);
9.2.15. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (94.99.Z);
9.2.16. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
(94.99.Z);
9.2.17. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (94.99.Z);
9.2.18. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (85.59.Z);
9.2.19. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
9.2.20. Działalności wspomagającej edukację (85.60.Z);
9.2.21. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (72.19.Z)
9.2.22. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(72.20.Z)
9.2.23. Wydawanie książek (58.11.Z)
9.2.24. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
9.2.25. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (94.99.Z);
9.2.26. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B)
9.2.27. Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)

9.2.28. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
9.2.29. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
9.2.30. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (94.99.Z);
9.2.31. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);
9.2.32. turystyki i krajoznawstwa (94.99.Z);
9.2.33. porządku i bezpieczeństwa publicznego (94.99.Z);
9.2.34. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (94.99.Z);
9.2.35. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami (94.99.Z);
9.2.36. promocji i organizacji wolontariatu (94.99.Z);
9.2.37. pomocy Polonii i Polakom za granicą (94.99.Z);
9.2.38. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka (94.99.Z);
9.2.39. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (94.99.Z);
9.2.40. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3, w zakresie określonym w pkt 1-32a (94.99.Z).

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

10.1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki i mienie nabyte przez Fundację w
toku jej działalności stanowiąc dobro wspólne.
10.2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe poprzez działalność statutową nieodpłatną i
odpłatną. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
10.3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§11


11.1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1.1.Pracy społecznej członków Fundacji
1.2.Dochodów ze składek członkowskich
1.3.Wpływów ze zbiórek i imprez publicznych
1.4.Subwencji, dotacji grantowych i wpływów na realizację zadań zleconych
1.5.Darowizn, spadków, zapisów
1.6.Przychodów z majątku Fundacji
1.7.Przychodów z depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych, operacji
finansowych
1.8.Zleceń i usług mieszczących się w zakresie realizacji celów statutowych
11.2. Przychody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Fundacji i pokrycie
kosztów działalności Fundacji.
11.3. Fundacja gromadzi swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach działających na
podstawie prawa polskiego.
11.4. Środki pieniężne Fundacji, bez względu na źródło ich pochodzenia są gromadzone wyłącznie
na rachunku bankowym.
11.5. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ofiarodawców.
11.6. W sprawach przyjęcia darowizn, spadków i zapisów o wartości przekraczającej kwotę 10 000,
00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) decyzję w formie uchwały podejmuje Zarząd Fundacji za
zgodą Rady Programowej, w pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.
Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia długów przewyższających wartość
mienia przyjmowanego.
11.7. Fundacja może nieodpłatnie otrzymywać na własność lub do użytkowania nieruchomości oraz
inne prawa majątkowe.

§12

Zabrania się:
12.1. Udzielania pożyczek z majątku Fundacji lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby zwane dalej „osobami bliskimi”).
12.2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób będących dla nich osobami bliskimi.
12.3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób im bliskich w celach innych niż działalność statutowa Fundacji.
12.4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie organów Fundacji, jej pracownicy lub osoby im bliskie na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

WŁADZE FUNDACJI
§13

Władzami Fundacji są:
13.1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
13.2. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą.

§14
Zarząd Fundacji

14.1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
14.2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
14.2.1. Realizacja celów statutowych
14.2.2. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

14.2.3. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji.
14.2.4. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji.
14.2.5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem i wydatkami Fundacji.
14.2.6. Przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, zapisów, spadków na rzecz Fundacji.
14.2.7. Podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania pracowników.
14.2.8. Określanie i kontrola działania wolontariuszy.
14.2.9. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji w sytuacjach określonych prawem.
14.2.10. Wnioskowanie w sprawie zmian statutowych, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
14.2.11. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw Fundacji.
14.3. Zarząd Fundacji składa się przynajmniej z 2 a maksymalnie z 5 członków, w tym Prezesa oraz
Wiceprezesa.
14.4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
14.5. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
14.6. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę zwykłą większością głosów.
14.7. Członek Zarządu:
14.7.1. nie może być członkiem Rady ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
14.7.2. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
14.8. Poszczególni członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą zostać odwołani decyzją Rady
Programowej Fundacji zwykłą większością głosów w sytuacji działania na szkodę Fundacji, łamania
zapisów Statutu, uchylania się od powierzonych działań, utraty zaufania Rady.
14.9. Członkostwo w Zarządzie przed upływem terminu wygasa na skutek:
14.9.1. Złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu
14.9.2. Utraty zdolności do czynności prawnych i praw obywatelskich.
14.9.3. Śmierci
14.9.4. Odwołania przez Radę.
14.9.5. Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.

§15

15.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz na dwa miesiące, w
formie stacjonarnej lub przy użyciu systemu elektronicznego.
15.2. Posiedzenia zwołuje Prezes z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 2 członków
Zarządu powiadamiając wszystkich członków Zarządu o jego terminie drogą elektroniczną, na
wskazany przez każdego członka Zarządu adres e-mail, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
15.3. Posiedzenia odbywają się w formie tradycyjnej lub zdalnie, za pośrednictwem łączy
elektronicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo przekazywanych treści.
15.4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał zwykłą większością głosów. W
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
15.5. Zarząd może podejmować uchwały w drodze korespondencji lub przy użyciu systemów
elektronicznych, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy lub względy ekonomiczne.
15.6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych może
składać każdy członek Zarządu samodzielnie – za wiedzą i zgodą Prezesa. w sprawach majątkowych
wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, działających łącznie – za wiedzą i zgodą Prezesa.
15.7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§16

Rada Programowa Fundacji

16.1. Rada jest organem programotwórczym, opiniodawczym i kontrolnym.
16.2. Rada składa się przynajmniej z 5 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Programowej Fundacji.
16.3. Kadencja Rady trwa 5 lat.
16.4. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy.
16.5. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada w formie uchwał na wniosek Zarządu lub Rady.
16.6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powołuje i odwołuje Rada w formie uchwał.
16.7. Członek Rady:
16.7.1. nie może być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
16.7.2.nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
16.7.3. nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie; może jedynie ubiegać się o
zwrot uzasadnionych kosztów związanych z działaniami na rzecz Fundacji.
16.8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
16.8.1. Złożenia pisemnej rezygnacji.
16.8.2. Utraty zdolności do czynności prawnych lub praw obywatelskich.
16.8.3. Śmierci.
16.8.4. Odwołania przez Radę.
16.8.5. Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
16.9. Członek Rady może być odwołany w formie uchwały zwykłą większością głosów w sytuacji
działania na szkodę Fundacji, łamania Statutu oraz uchylania się od podejmowania działań na rzecz
Fundacji.
16.10. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
16.10.1. Stanowienie głównych kierunków działania Fundacji.

16.10.2. Proponowanie Zarządowi kierunków działalności Fundacji.
16.10.3. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i kierunków działania Fundacji.
16.10.4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
16.10.5. Zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów działania Rady.
16.10.6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych przedstawionych
przez Zarząd Fundacji.
16.10.7. Ocena pracy Zarządu i poszczególnych członków.
16.10.8. Ocena wykorzystywania funduszy i zarządzania majątkiem Fundacji.
16.10.9. Wyrażanie zgody na przyjęcie darowizn, zapisów, spadków, dotacji na wniosek Zarządu.
16.10.10.Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji.
16.10.11.Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi.
16.10.12.Wnioskowanie zmian w statucie, połączenia i likwidacji Fundacji.
16.10.13.Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych
organów.

§17

17.1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej dwa razy w roku.
17.2. W posiedzeniach poświęconych kwestiom programowym mogą uczestniczyć członkowie
Zarządu.
17.3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na
pisemny wniosek dwóch członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu, powiadamiając
wszystkich członków Rady i Zarządu o jego terminie drogą elektroniczną, na wskazany adres poczty
elektronicznej, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
17.4. Posiedzenia odbywają się w formie tradycyjnej lub zdalnie, za pośrednictwem łączy
elektronicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo przekazywanych treści
17.5. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał zwykłą większością głosów. W
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.
17.6. Rada może podejmować uchwały w drodze korespondencji lub przy użyciu systemów
elektronicznych, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy lub względy ekonomiczne.
17.7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Do ważności uchwał
konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Rady, wliczając w nią prowadzącego
posiedzenie.
17.8. Zadania kontrolne Rady (m.in. wgląd w dokumentację prowadzoną przez Zarząd) mogą być
realizowane przez każdego Członka Rady po podjęciu stosownej uchwały przez Radę.

§18

18.1. Zarząd może powoływać i odwoływać organy pomocnicze, doradcze i kontrolne oraz
ustanawiać i rozwiązywać jednostki organizacyjne, także za granicą.
18.2. Zakres kompetencji oraz funkcjonowania organów i jednostek wyszczególnionych w punkcie 1
regulują uchwały Zarządu.


18.3. Członkostwo w organach i jednostkach wyszczególnionych w punkcie 1 ustaje także w
przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji, utraty praw publicznych i utraty zdolności do czynności
prawnych, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
18.4. Członkowie organów i jednostek wyszczególnionych w punkcie 1 mogą otrzymywać z tytułu
pełnienia swoich funkcji wynagrodzenie lub zwrot kosztów.

§19

Propozycję zmian w Statucie przygotowuje wspólnie Zarząd i Rada. Zatwierdzenia zmian na wniosek
Zarządu w Statucie dokonuje Rada Programowa Fundacji w drodze uchwały. Zmiana statutu nie może
dotyczyć istotnych zmian celów działania Fundacji.

§20

20.1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub
stowarzyszeniem, pod warunkiem zachowania celu Fundacji.
20.2. Zarząd podejmuje decyzję o połączeniu w formie jednomyślnej uchwały zatwierdzonej przez
Radę Fundacji zwykłą większością głosów. Rada ma prawo odrzucić uchwałę Zarządu ws.
połączenia.

§21
Likwidacja Fundacji

21.1. Zarząd może wnioskować o likwidację Fundacji w formie jednomyślnej uchwały, zatwierdzonej
przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.
21.2. Rada może podjąć decyzję o likwidacji Fundacji w formie jednomyślnej uchwały.
21.3. Zarząd powołuje likwidatorów Fundacji za zgodą Rady wyrażonej w formie uchwały określając
zasady ich wynagradzania.
21.4. Likwidatorzy:
21.4.1. Mogą być nimi obecni członkowie Zarządu lub Rady.
21.4.2. Dokonują wszelkich czynności związanych z likwidacją Fundacji.
21.4.3. Zawiadamiają Ministra właściwego ds. polityki społecznej oraz sąd i urząd skarbowy.
21.4.4. Przekazują majątek pozostały po likwidacji Fundacji na cele wskazane w uchwale o likwidacji.
21.4.5. Przekazują dokumentację pozostałą po Fundacji zgodnie ze szczegółowymi przepisami w
zakresie zatrudnienia, rozliczeń finansowych, działalności merytorycznej.

§22

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Wydziału Gospodarczego
Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Przewiń na górę