DOKUMENTY

Statut

Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:
1. Agnieszkę Iwonę Jóźwiak
2. Joannę Marię Węglarz
3. Małgorzatę Stopikowską
4. Alicję Leokadię Wiaduch
5. Kamila Roszkowskiego
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Nagórską-Protasiuk, w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 6/2, 80-252 Gdańsk, w dniu 09.07.2014 r., działającą na podstawie przepisów prawa polskiego: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach – Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z p. zm. oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
4. Fundacja może używać skróconej nazwy Fundacja FASCYNACJE

§ 3.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Fundacja może ustanawiać oddziały i inne jednostki organizacyjne, także zagranicą. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd lub Rada Programowa na wniosek Zarządu.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5.

1. Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może ustanowić certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd lub Rada Programowa na wniosek Zarządu.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celem Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa, profilaktyczna, diagnostyczna, terapeutyczna, rehabilitacyjna i dobroczynna na rzecz dziecka i rodziny, a w szczególności:
1. Wszechstronna pomoc osobom z FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, czyli Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu) oraz osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi i ich rodzinom.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat. problematyki FASD oraz innych zaburzeń rozwojowych.
3. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych nad problematyką FASD i innych zaburzeń rozwojowych.
4. Profilaktyka FASD i innych zaburzeń rozwojowych.
5. Profilaktyka problemów związanych z alkoholem oraz innymi teratogenami.
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
7. Poprawa jakości życia osób z FASD i z innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin oraz zwiększenie akceptacji społecznej wobec osób z FASD i osób z innymi zaburzeniami rozwoju.
8. Wyrównywanie szans rozwojowych, oświatowych, zawodowych, życiowych osób z FASD i osób z innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.
9. Wspieranie wczesnego rozwoju dzieci, zwł. obciążonych FASD i innymi zaburzeniami rozwojowymi .
10. Promocja praw dziecka nienarodzonego, zwł. do ochrony jego zdrowia i zabezpieczenia jego możliwości rozwojowych.
11. Promocja rodzicielstwa wolnego od substancji psychoaktywnych.
12. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy osobom z FASD oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi ich rodzinom.
2. Powołanie do istnienia oraz prowadzenie centrum profilaktyki, diagnozy i terapii FASD i innych zaburzeń rozwojowych i psychicznych oraz innych ośrodków pomocy osobom z FASD i innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom.
3. Gromadzenie literatury specjalistycznej i pomocniczej odnoszącej się do realizacji celów statutowych Fundacji.
4. Działalność wydawniczą i informacyjną służącą realizacji celów statutowych.
5. Animowanie i realizowanie badań naukowych nad problematyką FASD oraz zagadnieniami pomocniczymi.
6. Inicjowanie, przygotowanie, prowadzenie i wspieranie programów i projektów edukacyjnych, naukowych, profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, dobroczynnych służących realizacji celów statutowych.
7. Prowadzenie konsultacji, poradnictwa, szkoleń, warsztatów i konferencji realizujących cele Fundacji.
8. Przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom zasłużonym dla problematyki FASD.
9. Orientację i aktywizację zawodową osób z FASD i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
10. Organizację czasu wolnego oraz wypoczynku dla osób z FASD i innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin.
11. Przyznawanie stypendiów i nagród, udzielanie pomocy finansowej i materialnej osobom z FASD i innym zaburzeniami rozwojowymi w sytuacjach
szczególnych.
12. Animowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym, naukowym, oświatowym, turystycznym, profilaktycznym i dobroczynnym ukierunkowanych na profilaktykę i edukację w zakresie FASD, innych zaburzeń rozwojowych.
13. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
14. Współpracę z wolontariuszami.
15. Inną działalność służącą realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 8.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
1. Wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.
2. Podejmować współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 700 PLN oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja może realizować swoje cele poprzez działalność statutową nieodpłatną i odpłatną.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10.

1. Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków i zapisów,
b. dotacji, subwencji, grantów,
c. środków ze zbiórek i imprez publicznych,
d. środków z majątku Fundacji,
e. operacji finansowych, odsetek bankowych, papierów wartościowych, lokat, obligacji,
f. zleceń i usług mieszczących się w zakresie wymienionym w celach statutowych.
2. Przychody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
3. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ofiarodawców.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia decyzje podejmuje i oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 11.

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek z majątku Fundacji.
2. Wykorzystywania majątku Fundacji przez członków organów lub pracowników Fundacji i osób im bliskich w celach innych niż działalność statutowa Fundacji.
3. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy lub ich bliskie osoby.

§ 12.

Władze Fundacji

Władzami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 13.

Zarząd Fundacji

1. Zarząd składa się przynajmniej z 2, a maksymalnie z 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
4. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.
5. Poszczególni członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą zostać odwołani decyzją
Rady Fundacji zwykła większością głosów w sytuacji działania na szkodę fundacji, łamania zapisów statutu, uchylania się od powierzanych zadań.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. utraty zdolności do czynności prawnych,
c. utraty praw obywatelskich,
d. śmierci,
e. odwołania przez Radę.
7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
8. Do szczególnych kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów statutowych,
b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów i kierunków działania Fundacji,
d. uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem i wydatkami Fundacji,
f. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
g. powoływanie i rozwiązywanie podległych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz
określanie zakresu ich kompetencji i sposobu funkcjonowania,
h. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia pracowników,
i. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
j. wnioskowanie w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
k. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych
organów,
l. Zarząd może powoływać i odwoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących Fundacji.

§ 14.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu z inicjatywy własnej lub na wniosek przynajmniej dwóch członków Zarządu, powiadamiając wszystkich członków Zarządu o jego terminie drogą e-mailową z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach
majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Rada Fundacji

§ 15.

1. Rada jest organem kontrolnym, opiniodawczym i programotwórczym.
2. Rada składa się przynajmniej z 5 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
3. Kadencja Rady trwa 5 lat.
4. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy.
5. Członków Rady, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołuje i odwołuje Rada w formie uchwał na wniosek Zarządu.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. utraty zdolności do czynności prawnych,
c. utraty praw obywatelskich,
d. śmierci,
e. odwołania przez Radę.
8. Członek Rady może być odwołany w formie uchwały Rady zwykłą większością
głosów w sytuacji działania na szkodę Fundacji, łamania Statutu oraz uchylania się od
podejmowania działań na rzecz Fundacji.
9. Do szczególnych kompetencji Rady należy:
a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
b. proponowanie Zarządowi głównych kierunków działalności Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i kierunków działania Fundacji,
d. zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów Fundacji,
e. ogólna ocena pracy Zarządu,
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu Fundacji,
g. ocena wykorzystania funduszy i zarządzania majątkiem Fundacji,
h. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
j. wnioskowanie w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
k. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.

§ 16.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej dwa razy w roku.
2. W posiedzeniach Rady poświęconych kwestiom programowym mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek dwóch członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu,  powiadamiając wszystkich członków Rady i Zarządu o jego terminie drogą e-mailową z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
4. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady. Do ważności uchwał obligatoryjna jest obecność
przynajmniej połowy członków Rady, wliczając w nią prowadzącego posiedzenie.

Inne Organy i jednostki organizacyjne Fundacji

§ 17.
1. Zarząd może powoływać i odwoływać organy pomocnicze, doradcze i kontrolne oraz ustanawiać i rozwiązywać jednostki organizacyjne (np. oddziały), także zagranicą.
2. Członkostwo w organach i jednostkach wyszczególnionych w ustępie 1 ustaje także w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji, utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
3. Zakres kompetencji oraz funkcjonowania organów i jednostek wyszczególnionych w ustępie 1 regulują uchwały Zarządu.
4. Członkowie organów i jednostek wspomnianych w ustępie 1 mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.

Postanowienia końcowe

§ 18.

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, zatwierdzonej przez Radę Fundacji. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 19.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, pod warunkiem, że w wyniku połączenia nie ulegnie zmianie cel Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzję o połączeniu, wyrażoną w formie jednomyślnej uchwały, zatwierdzonej przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.

§ 20.

1. Zarząd może podjąć decyzję o likwidacji Fundacji w formie jednomyślnej uchwały, zatwierdzonej przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.
2. Zarząd powołuje likwidatorów Fundacji i określa zasady ich wynagradzania.
3. Likwidatorzy:
a. mogą być nimi obecni członkowie Zarządu,
b. dokonują wszelkich czynności związanych z likwidacją Fundacji,
c. zawiadamiają Ministra właściwego ds. Pracy i Polityki Społecznej,
d. przekazują majątek pozostały po likwidacji Fundacji (z zastrzeżeniem treści art. 5
ust.4 ustawy o fundacjach) na cele wskazane w decyzji o likwidacji,
e. przekazują dokumentację pozostałą po Fundacji do Archiwum Państwowego.

§ 21.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Gdańsk, 9.07.2014 r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W FUNDACJI FASCYNACJE OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok. 401-402, 100, 100a, 100aII,
80-239 Gdańsk

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców, opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do FUNDACJI FASCYNACJE na terapię/zajęcia.

2.    Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży edukacji, terapii oraz udziału w konsultacja i diagnozach.

3.    W FUNDACJI FASCYNACJE stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

4.    Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic, opiekun prawny decydując się na przyprowadzenie dziecka do FUNDACJI jest zobowiązany wypełnić i podpisać OŚWIADCZENIE, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 1

OBOWIĄZKI PREZESA I ZARZĄDU FUNDACJI FASCYNACJE

1.    Prezes FUNDACJI wraz z Zarządem ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w fundacji do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2.    Przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do fundacji na terapię/zajęcia. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej Załącznik 2.

3.    Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

4.    Dopilnowuje, aby przy wejściu do FUNDACJI umieszczono dozownik  z płynem do  dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.

5.    Wymaga od pracowników, aby bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu do i z FUNDACJI oraz w trakcie pracy często odkażali ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myli ręce zgodnie z instrukcją.

§ 2

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1.    Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz są zobowiązani do jej stosowania. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej Załącznik 5.

2.    Pracownicy FUNDACJI powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

3.    Wszyscy pracownicy FUNDACJI zobowiązani są do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie Prezesa oraz Zarząd FUNDACJI korzystając z porady lekarza i stosują się do jego zaleceń.

4.    Wszyscy pracownicy są zobowiązani do pracy według ustalonego harmonogramu.

5.    Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy i po zakończeniu.

6.    Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją

7.    Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po FUNDACJI.

8.    Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.

9.    Maseczki winny być używane w kontaktach z osobami z zewnątrz z zachowaniem dystansu odległości.

10. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

11. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika kosza wyposażonego w worek.

12. Jeśli ww. odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem , należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

13. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60oC i wyprasować.

14. Wszyscy pracownicy fundacji zobowiązani są do:

• sprawdzania poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do FUNDACJI FASCYNACJE oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie ich,

• sprawdzania ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,

• napełniania i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

• wymiany worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

§ 3

OBOWIĄZKI RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1.    Rodzice, opiekunowie prawni zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Fundacji FASCYNACJE i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące Załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą Załącznik nr 2.

2.    Przekazują terapeucie, z którym ma dziecko terapię informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3.    Nie posyłają do FUNDACJI dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4.    Przysyłają do fundacji tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

5.    Dziecko przyprowadza jeden opiekun, bez osób towarzyszących i tylko on może przebywać na terenie FUNDACJI.

6.    Zapewniają dziecku, które ukończyło 4 lata indywidualną osłonę ust i nosa w drodze na terapię i z terapii(jeśli nie ma przeciwskazań).

7.    Rodzice i opiekunowie prawni wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do fundacji zabawek, telefonów komórkowych i niepotrzebnych przedmiotów.

8.    Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

9.    Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu, pod którym zawsze jest dostępny rodzic lub opiekun prawny, aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.

11. Są odpowiedzialni za udział dziecka w zajęciach, jeśli wcześniej zgłosili taką potrzebę.

§ 4

PRACA FUNDACJI FASCYNACJE W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1.    Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć z nową osobą.

a.    Podopieczny i terapeuta muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas wszystkich zajęć.

b.    Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać.

c.    Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.

d.    Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

e.     Prowadzący zajęcia, terapeuta zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do budynku fundacji, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

f.     Dozwolone jest korzystanie przez dzieci z terenów zielonych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

g.    Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi.

h.    O rezygnacji dziecka z udziału w terapii należy niezwłocznie poinformować prowadzącego terapię.

i.      Grafiki organizacji pracy poszczególnych pracowników będą ustalane na każdy tydzień lub w miarę potrzeby częściej.

2.    Przyprowadzanie dzieci do FUNDACJI FASCYNACJE:

a.    Rodzic, opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć dziecko na terapię/zajęcia bez objawów chorobowych.

b.    Rodzic/opiekun prawny po przyprowadzeniu dziecka na terapię/zajęcia ma możliwości przebywania na terenie fundacji w trakcie terapii/zajęć. (tu nie jestem pewien, czy to powinno być – do dyskusji)

c.    Bezwzględnie przy wejściu do pomieszczeń fundacji dziecko odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji widocznych miejscach w placówce.

d.    Terapeuta przy wejściu do FUNDACJI dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku.

e.    Terapeuta przy wejściu do FUNDACJI dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu opiekunowi.

f.     Temperatura dziecka ≥ 37,3oC, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka na terapię w danym dniu.

3.    Odbieranie dzieci:

a.    Przy wyjściu terapeuta dokonuje pomiaru temperatury dziecka.

b.    Przy wyjściu terapeuta dokonuje pomiaru temperatury opiekuna, który odbiera dziecko.

§ 5

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1.    Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobyCOVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a.    Terapeuta bezzwłocznie odizolowuje dziecko do innego pomieszczenia.

b.    Zawiadamia Prezesa i Zarząd o zaistniałej sytuacji.

c.    Terapeuta bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, maseczkę i rękawiczki.  Pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

d.    Bezzwłocznie zawiadamia rodziców, opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.

e.    Terapeuta zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999.

§ 6

PROCEDURY NA WYPADEK WEJŚCIA OSOBY Z ZEWNĄTRZ

1. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do FUNDACJI osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

a) zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,

b) zakrycie nosa i ust,

c) obowiązkowa dezynfekcja rąk,

d) ograniczone przemieszczanie się po pomieszczeniach,

e) ograniczony kontakt z pracownikami przebywającymi w fundacji.

2. Do FUNDACJI nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

3. Po wejściu do FUNDACJI należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania ich przez Prezesa Fundacji Fascynacje i Zarząd.

2.    Procedury obowiązują do odwołania.

3.    Procedura może być modyfikowana.

4.    Procedura zostanie opublikowana na www.fundacjafascynacje.pl.

5.    O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Numery telefonów kontaktowych na wypadek zakażenia koronawirusem

  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 605 602 195
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 698 941 776
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk, 58 320 08 00
  • Infolinia dla Obywatela ws. kwarantanny i zdrowia 222 500 115
  • 999 lub 112
Przewiń do góry