DOKUMENTY

Statut

Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE, zwana dalej  Fundacją ustanowiona przez: 

1. Agnieszkę Iwonę Jóźwiak 

2. Joannę Marię Węglarz 

3. Małgorzatę Stopikowską 

4. Alicję Leokadię Wiaduch 

5. Kamila Roszkowskiego 

Zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Katarzynę  Nagórską – Protasiuk w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku: 80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina  6/2 w dniu 09.07.2014 roku działająca na podstawie przepisów prawa polskiego tj. Ustawy z  dnia 06.04.1984 r. o fundacjach z późn. zm. oraz Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie z późn. zm., zapisów niniejszego Statutu oraz prawa  międzynarodowego. 

§2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 

4. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja FASCYNACJE. 

§3 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z  zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

2. Fundacja może ustanawiać oddziały i inne jednostki organizacyjne, także za granicą.  Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd za zgodą Rady Programowej. 

3. Fundacja w pracy za granicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym  języku. 

§4 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. Pracy, Rodziny i Polityki  Społecznej. 

§5

Strona 1 z 10 

1. Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej jej członków oraz wolontariuszy. 

2. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, w tym swoich  członków. Pracownicy uczestniczą w działalności Fundacji oraz wspierają jej rozwój. 

3. Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaków organizacyjnych  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy, odznaki i medale i przyznawać je  wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.  Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd za zgodą Rady programowej.  

§6 

Działanie Fundacji kształtowane jest w oparciu o zasady: 

1. Równości szans do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej,  kultury, rozwoju perspektyw życiowych. 

2. Tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego poglądów i pracy. 3. Wychowania w duchu patriotyzmu. 

4. Działalności humanitarnej, wzajemnej pomocy, wolontariatu. 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§7 

1. Celem Fundacji jest działalność, której celem jest troska o prawa, jakość warunków  życia, wykształcenie dzieci i ich rodzin oraz działalność naukowa, edukacyjna,  profilaktyczna, diagnostyczna, terapeutyczna, rehabilitacyjna i dobroczynna na rzecz  dziecka i rodziny. 

2. Cele Fundacji obejmują działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych  w zakresie:  

2.1. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, integracji  międzypokoleniowej w szczególności wszechstronna pomoc osobom z FASD  (Fetal Alcohol Spectrum Disorders czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń  Alkoholowych) oraz osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi i  ich rodzinom. 

2.2. Upowszechniania wiedzy na temat problematyki FASD oraz innych zaburzeń  rozwojowych. 

2.3. Prowadzenia i wspierania badań naukowych nad problematyką FASD i innych  zaburzeń rozwojowych. 

2.4. Profilaktyki FASD i innych zaburzeń rozwojowych, problemów związanych z  alkoholem oraz innymi teratogenami. 

2.5. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci z FASD, pomocy społecznej  kierowanej do rodzin i osób wychowujących dzieci będących w trudnej sytuacji  życiowej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

2.6. Wyrównywania szans rozwojowych, oświatowych, zawodowych, życiowych  osób z FASD i osób z innymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.

Strona 2 z 10 

2.7. Poprawy jakości życia osób z FASD i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich  rodzin, zwiększenie akceptacji społecznej wobec osób z FASD i osób z innymi  zaburzeniami rozwoju. 

2.8. Wspierania wczesnego rozwoju dzieci, zwłaszcza obciążonych FASD i innymi  zaburzeniami rozwojowymi. 

2.9. Promocji praw dziecka nienarodzonego, zwłaszcza do ochrony jego zdrowia i  zabezpieczenia jego możliwości rozwojowych. 

2.10. Promocji rodzicielstwa wolnego od alkoholu i substancji psychoaktywnych. 

2.11. Organizacji wypoczynku dzieci z FASD i osób z innymi zaburzeniami oraz ich  rodzin, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i  krajoznawstwa. 

2.12. Podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej. 

2.13. Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. 2.14. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

2.15. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej. 

§8 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1.1. Organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy osobom z FASD oraz  osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom. 

1.2. Prowadzenie centrum diagnozy, terapii, edukacji i profilaktyki FASD i innych  zaburzeń rozwojowych oraz powołanie innych ośrodków pomocy osobom z FASD i  osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom. 

1.3. Gromadzenie literatury specjalistycznej i pomocniczej odnoszącej się do  realizacji celów statutowych Fundacji, w tym jej udostępnianie na potrzeby  specjalistów pomagających osobom z FASD i osobom z innymi zaburzeniami  rozwojowymi i ich rodzinom. 

1.4. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej służącej realizacji celów  statutowych. 

1.5. Animowanie i realizowanie badań naukowych nad problematyką FASD i  zagadnieniami pomocniczymi. 

1.6. Inicjowanie, przygotowanie, prowadzenie i wspieranie programów i projektów  naukowych, edukacyjnych, profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych,  rehabilitacyjnych, charytatywnych służących realizacji celów statutowych pomocy osobom z FASD i osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom. 

1.7. Prowadzenie konsultacji, poradnictwa, szkoleń, warsztatów i konferencji  realizujących cele Fundacji. 

1.8. Podejmowanie interwencji w sprawach osób z FASD i osób z innymi  zaburzeniami rozwojowymi, reprezentowania interesów osób z FASD i osób z  innymi zaburzeniami i ich rodzin, za ich zgodą, przed szkołą, placówką opiekuńczo wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem. 

1.9. Organizację uzupełniających się działań opiekuńczych, edukacyjnych,  społeczno-pedagogicznych, terapeutycznych, socjalnych, zdrowotnych, 

Strona 3 z 10 

kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i innych w zakresie pomocy osobom z FASD i osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom. 

1.10. Organizowanie czasu wolnego, środowiska wychowawczego w miejscu  zamieszkania osób z FASD i osób z innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin  oraz różnych form wypoczynku i rehabilitacji osób z FASD i osób z innymi  zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin. 

1.11. Organizację i aktywizację zawodową osób z FASD i osób z innymi zaburzeniami  rozwojowymi. 

1.12. Animowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym, naukowym,  edukacyjnym, oświatowym, turystycznym, profilaktycznym i charytatywnym  ukierunkowanym na profilaktykę i edukację w zakresie FASD oraz innych zaburzeń  rozwojowych. 

1.13. Przyznawanie stypendiów i nagród, udzielanie pomocy finansowej i materialnej  osobom z FASD i osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom. 

1.14. Przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom zasłużonym dla  problematyki FASD. 

1.15. Współpracę z organami władzy publicznej i samorządowej, kościołami,  instytucjami i organizacjami pozarządowymi, pracodawcami oraz środkami  masowego przekazu. 

1.16. Wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się  w celach i zadaniach Fundacji. 

1.17. Organizację współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń i  upowszechniania dorobku naukowego i praktyki Fundacji w zakresie pomocy osobom z FASD i osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom. 

2. Zadania statutowe realizowane są przez Fundację z własnej inicjatywy, jako zadania  zlecone lub powierzone przez podmioty publiczne lub prywatne. Zadania mogą być  realizowane samodzielnie lub w partnerstwie z podmiotami publicznymi, prywatnymi  krajowymi lub zagranicznymi. 

3. W zależności od celu, rodzaju, możliwości organizacyjnych i materialnych działania  Fundacji mogą być prowadzone w formie akcji, projektów terminowych, cyklicznych,  okazjonalnych, działalności o charakterze długotrwałym albo przez formy instytucjonalne. 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§9 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz mienie nabyte przez Fundację w  toku jej działalności stanowiąc dobro wspólne. 

2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe poprzez działalność statutową  nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą. 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

§10 

1. Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przychód z działalności odpłatnej pożytku  publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 

Strona 4 z 10 

2. Odpłatna działalność pożytku publicznego i działalność gospodarcza prowadzona  przez Fundację nie mogą być prowadzone w odniesieniu do tego samego przedmiotu  działalności. Prowadzenie tych form działalności wymaga rachunkowego  wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników  każdej z form, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. 

3. Zarząd za zgodą Rady Programowej określi w formie uchwały zakres działalności  nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, którą  może prowadzić Fundacja oraz sposób dokumentowania i sprawozdawczości oraz  sposób sprawowania przez Fundację nadzoru i kontroli nad wykonywaniem  działalności gospodarczej. 

§11 

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:  

1.1. Pracy społecznej członków Fundacji 

1.2. Dochodów ze składek członkowskich 

1.3. Wpływów ze zbiórek i imprez publicznych 

1.4. Subwencji, dotacji grantowych i wpływów na realizację zadań zleconych 1.5. Darowizn, spadków, zapisów 

1.6. Przychodów z majątku Fundacji 

1.7. Przychodów z depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków  pieniężnych, operacji finansowych 

1.8. Zleceń i usług mieszczących się w zakresie realizacji celów statutowych 1.9. Działalności gospodarczej. 

2. Przychody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Fundacji i  pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

3. Fundacja gromadzi swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach  działających na podstawie prawa polskiego. 

4. Środki pieniężne Fundacji, bez względu na źródło ich pochodzenia są gromadzone  wyłącznie na rachunku bankowym. 

5. Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na działalność  statutową i nie może przeznaczyć ich do podziału pomiędzy swoich członków. 

6. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być  użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ofiarodawców. 

7. W sprawach przyjęcia darowizn, spadków i zapisów o wartości przekraczającej kwotę  10 000, 00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) decyzję w formie uchwały podejmuje  Zarząd Fundacji za zgodą Rady Programowej, w pozostałych przypadkach decyzję  podejmuje Zarząd Fundacji. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować  przejęcia długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 

8. Fundacja może nieodpłatnie otrzymywać na własność lub do użytkowania  nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.  

§12 

Zabrania się:

Strona 5 z 10 

1. Udzielania pożyczek z majątku Fundacji lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem  Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  z którymi pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. 

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub  pracowników oraz osób, z którymi pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Wykorzystywania majątku Fundacji przez członków organów Fundacji lub pracowników  i osób im bliskich w celach innych niż działalność statutowa Fundacji. 

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których  uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy lub członkowie ich rodzin. 

WŁADZE FUNDACJI  

§13 

Władzami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

2. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą. 

§14 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

2.1. Realizacja celów statutowych 

2.2. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji  

2.3. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji. 2.4. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji. 

2.5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem i wydatkami Fundacji. 

2.6. Przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, zapisów, spadków na rzecz  Fundacji. 

2.7. Podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania pracowników. 2.8. Określanie i kontrola działania wolontariuszy. 

2.9. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji w sytuacjach  określonych prawem. 

2.10. Wnioskowanie w sprawie zmian statutowych, połączenia oraz likwidacji  Fundacji. 

2.11. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników do kierowania  wyodrębnioną sferą spraw Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji składa się przynajmniej z 2 a maksymalnie z 5 członków, w tym  Prezesa oraz Wiceprezesa. 

4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 

5. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. 

6. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę zwykłą większością głosów.

Strona 6 z 10 

7. Poszczególni członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą zostać odwołani decyzją  Rady Programowej Fundacji zwykłą większością głosów w sytuacji działania na  szkodę Fundacji, łamania zapisów Statutu, uchylania się od powierzonych działań,  utraty zaufania Rady. 

8. Członkostwo w Zarządzie przed upływem terminu wygasa na skutek: 8.1. Złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu 

8.2. Utraty zdolności do czynności prawnych i praw obywatelskich. 8.3. Śmierci 

8.4. Odwołania przez Radę. 

§15 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz na dwa  miesiące, w formie stacjonarnej lub przy użyciu systemu elektronicznego. 

2. Posiedzenia zwołuje Prezes z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 2  członków Zarządu powiadamiając wszystkich członków Zarządu o jego terminie  drogą elektroniczną, na wskazany przez każdego członka Zarządu adres e-mail, z  co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Posiedzenia odbywają się w formie tradycyjnej lub zdalnie, za pośrednictwem łączy  elektronicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo przekazywanych treści. 

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał zwykłą większością  głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

5. Zarząd może podejmować uchwały w drodze korespondencji lub przy użyciu  systemów elektronicznych, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy lub względy  ekonomiczne. 

6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem  majątkowych może składać każdy członek Zarządu samodzielnie – za wiedzą i  zgodą Prezesa. w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków  Zarządu, działających łącznie – za wiedzą i zgodą Prezesa. 

7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

§16 

Rada Programowa Fundacji 

1. Rada jest organem programotwórczym, opiniodawczym i kontrolnym. 

2. Rada składa się przynajmniej z 5 osób, w tym Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego Rady Programowej Fundacji. 

3. Kadencja Rady trwa 5 lat. 

4. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy. 

5. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada w formie uchwał na wniosek Zarządu lub  Rady. 

6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powołuje i odwołuje Rada w formie  uchwał. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

Strona 7 z 10 

8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

8.1. Złożenia pisemnej rezygnacji. 

8.2. Utraty zdolności do czynności prawnych lub praw obywatelskich. 8.3. Śmierci. 

8.4. Odwołania przez Radę. 

9. Członek Rady może być odwołany w formie uchwały zwykłą większością głosów w  sytuacji działania na szkodę Fundacji, łamania Statutu oraz uchylania się od  podejmowania działań na rzecz Fundacji. 

10. Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

10.1. Stanowienie głównych kierunków działania Fundacji. 

10.2. Proponowanie Zarządowi kierunków działalności Fundacji. 

10.3. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i kierunków działania  Fundacji. 

10.4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i  Wiceprezesa Zarządu. 

10.5. Zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów działania Rady. 

10.6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i  finansowych przedstawionych przez Zarząd Fundacji. 

10.7. Ocena pracy Zarządu i poszczególnych członków. 

10.8. Ocena wykorzystywania funduszy i zarządzania majątkiem Fundacji. 

10.9. Wyrażanie zgody na przyjęcie darowizn, zapisów, spadków, dotacji na  wniosek Zarządu. 

10.10. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji. 

10.11. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji  oraz udzielanie absolutorium Zarządowi. 

10.12. Wnioskowanie zmian w statucie, połączenia i likwidacji Fundacji. 

10.13. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do  kompetencji innych organów. 

§17 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej dwa razy w roku. 

2. W posiedzeniach poświęconych kwestiom programowym mogą uczestniczyć  członkowie Zarządu. 

3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady z własnej  inicjatywy, na pisemny wniosek dwóch członków Rady lub na pisemny wniosek  Zarządu, powiadamiając wszystkich członków Rady i Zarządu o jego terminie drogą  elektroniczną, na wskazany adres poczty elektronicznej, z co najmniej 7-dniowym  wyprzedzeniem. 

4. Posiedzenia odbywają się w formie tradycyjnej lub zdalnie, za pośrednictwem łączy  elektronicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo przekazywanych treści

Strona 8 z 10 

5. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał zwykłą większością głosów.  W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

6. Rada może podejmować uchwały w drodze korespondencji lub przy użyciu systemów  elektronicznych, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy lub względy ekonomiczne. 

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Do ważności  uchwał konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Rady, wliczając w nią  prowadzącego posiedzenie.  

8. Zadania kontrolne Rady (m.in. wgląd w dokumentację prowadzoną przez Zarząd) mogą być realizowane przez każdego Członka Rady po podjęciu stosownej uchwały  przez Radę.  

§18 

1. Zarząd może powoływać i odwoływać organy pomocnicze, doradcze i kontrolne oraz  ustanawiać i rozwiązywać jednostki organizacyjne, także za granicą. 

2. Zakres kompetencji oraz funkcjonowania organów i jednostek wyszczególnionych w  punkcie 1 regulują uchwały Zarządu. 

3. Członkostwo w organach i jednostkach wyszczególnionych w punkcie 1 ustaje także w  przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji, utraty praw publicznych i utraty zdolności do  czynności prawnych, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 

4. Członkowie organów i jednostek wyszczególnionych w punkcie 1 mogą otrzymywać z  tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenie lub zwrot kosztów. 

§19 

Propozycję zmian w Statucie przygotowuje wspólnie Zarząd i Rada. Zatwierdzenia zmian na  wniosek Zarządu w Statucie dokonuje Rada Programowa Fundacji w drodze uchwały. Zmiana  statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów działania Fundacji. 

§20 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną  fundacją lub stowarzyszeniem, pod warunkiem zachowania celu Fundacji. 

2. Zarząd podejmuje decyzję o połączeniu w formie jednomyślnej uchwały zatwierdzonej  przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów. Rada ma prawo odrzucić uchwałę  Zarządu ws. połączenia. 

§21 

Likwidacja Fundacji 

1. Zarząd może wnioskować o likwidację Fundacji w formie jednomyślnej uchwały,  zatwierdzonej przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.  

2. Rada może podjąć decyzję o likwidacji Fundacji w formie jednomyślnej uchwały. 

3. Zarząd powołuje likwidatorów Fundacji za zgodą Rady wyrażonej w formie uchwały określając zasady ich wynagradzania. 

4. Likwidatorzy: 

4.1. Mogą być nimi obecni członkowie Zarządu lub Rady.

Strona 9 z 10 

4.2. Dokonują wszelkich czynności związanych z likwidacją Fundacji. 

4.3. Zawiadamiają Ministra właściwego ds. polityki społecznej oraz sąd i urząd  skarbowy. 

4.4. Przekazują majątek pozostały po likwidacji Fundacji na cele wskazane w  uchwale o likwidacji. 

4.5. Przekazują dokumentację pozostałą po Fundacji zgodnie ze szczegółowymi  przepisami w zakresie zatrudnienia, rozliczeń finansowych, działalności  merytorycznej. 

§22 

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego  Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Gdańsk, 13.10.2021r.

Strona 10 z 10 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W FUNDACJI FASCYNACJE OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok. 401-402, 100, 100a, 100aII,
80-239 Gdańsk

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców, opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do FUNDACJI FASCYNACJE na terapię/zajęcia.

2.    Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży edukacji, terapii oraz udziału w konsultacja i diagnozach.

3.    W FUNDACJI FASCYNACJE stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

4.    Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic, opiekun prawny decydując się na przyprowadzenie dziecka do FUNDACJI jest zobowiązany wypełnić i podpisać OŚWIADCZENIE, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 1

OBOWIĄZKI PREZESA I ZARZĄDU FUNDACJI FASCYNACJE

1.    Prezes FUNDACJI wraz z Zarządem ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w fundacji do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2.    Przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do fundacji na terapię/zajęcia. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej Załącznik 2.

3.    Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

4.    Dopilnowuje, aby przy wejściu do FUNDACJI umieszczono dozownik  z płynem do  dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.

5.    Wymaga od pracowników, aby bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu do i z FUNDACJI oraz w trakcie pracy często odkażali ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myli ręce zgodnie z instrukcją.

§ 2

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1.    Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz są zobowiązani do jej stosowania. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej Załącznik 5.

2.    Pracownicy FUNDACJI powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

3.    Wszyscy pracownicy FUNDACJI zobowiązani są do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie Prezesa oraz Zarząd FUNDACJI korzystając z porady lekarza i stosują się do jego zaleceń.

4.    Wszyscy pracownicy są zobowiązani do pracy według ustalonego harmonogramu.

5.    Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy i po zakończeniu.

6.    Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją

7.    Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po FUNDACJI.

8.    Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.

9.    Maseczki winny być używane w kontaktach z osobami z zewnątrz z zachowaniem dystansu odległości.

10. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

11. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika kosza wyposażonego w worek.

12. Jeśli ww. odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem , należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

13. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60oC i wyprasować.

14. Wszyscy pracownicy fundacji zobowiązani są do:

• sprawdzania poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do FUNDACJI FASCYNACJE oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie ich,

• sprawdzania ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,

• napełniania i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

• wymiany worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

§ 3

OBOWIĄZKI RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1.    Rodzice, opiekunowie prawni zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Fundacji FASCYNACJE i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące Załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą Załącznik nr 2.

2.    Przekazują terapeucie, z którym ma dziecko terapię informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3.    Nie posyłają do FUNDACJI dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4.    Przysyłają do fundacji tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

5.    Dziecko przyprowadza jeden opiekun, bez osób towarzyszących i tylko on może przebywać na terenie FUNDACJI.

6.    Zapewniają dziecku, które ukończyło 4 lata indywidualną osłonę ust i nosa w drodze na terapię i z terapii(jeśli nie ma przeciwskazań).

7.    Rodzice i opiekunowie prawni wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do fundacji zabawek, telefonów komórkowych i niepotrzebnych przedmiotów.

8.    Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

9.    Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu, pod którym zawsze jest dostępny rodzic lub opiekun prawny, aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.

11. Są odpowiedzialni za udział dziecka w zajęciach, jeśli wcześniej zgłosili taką potrzebę.

§ 4

PRACA FUNDACJI FASCYNACJE W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1.    Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć z nową osobą.

a.    Podopieczny i terapeuta muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas wszystkich zajęć.

b.    Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać.

c.    Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.

d.    Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

e.     Prowadzący zajęcia, terapeuta zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do budynku fundacji, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

f.     Dozwolone jest korzystanie przez dzieci z terenów zielonych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

g.    Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi.

h.    O rezygnacji dziecka z udziału w terapii należy niezwłocznie poinformować prowadzącego terapię.

i.      Grafiki organizacji pracy poszczególnych pracowników będą ustalane na każdy tydzień lub w miarę potrzeby częściej.

2.    Przyprowadzanie dzieci do FUNDACJI FASCYNACJE:

a.    Rodzic, opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć dziecko na terapię/zajęcia bez objawów chorobowych.

b.    Rodzic/opiekun prawny po przyprowadzeniu dziecka na terapię/zajęcia ma możliwości przebywania na terenie fundacji w trakcie terapii/zajęć. (tu nie jestem pewien, czy to powinno być – do dyskusji)

c.    Bezwzględnie przy wejściu do pomieszczeń fundacji dziecko odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji widocznych miejscach w placówce.

d.    Terapeuta przy wejściu do FUNDACJI dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku.

e.    Terapeuta przy wejściu do FUNDACJI dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu opiekunowi.

f.     Temperatura dziecka ≥ 37,3oC, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka na terapię w danym dniu.

3.    Odbieranie dzieci:

a.    Przy wyjściu terapeuta dokonuje pomiaru temperatury dziecka.

b.    Przy wyjściu terapeuta dokonuje pomiaru temperatury opiekuna, który odbiera dziecko.

§ 5

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1.    Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobyCOVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a.    Terapeuta bezzwłocznie odizolowuje dziecko do innego pomieszczenia.

b.    Zawiadamia Prezesa i Zarząd o zaistniałej sytuacji.

c.    Terapeuta bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, maseczkę i rękawiczki.  Pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

d.    Bezzwłocznie zawiadamia rodziców, opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.

e.    Terapeuta zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999.

§ 6

PROCEDURY NA WYPADEK WEJŚCIA OSOBY Z ZEWNĄTRZ

1. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do FUNDACJI osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

a) zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,

b) zakrycie nosa i ust,

c) obowiązkowa dezynfekcja rąk,

d) ograniczone przemieszczanie się po pomieszczeniach,

e) ograniczony kontakt z pracownikami przebywającymi w fundacji.

2. Do FUNDACJI nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

3. Po wejściu do FUNDACJI należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania ich przez Prezesa Fundacji Fascynacje i Zarząd.

2.    Procedury obowiązują do odwołania.

3.    Procedura może być modyfikowana.

4.    Procedura zostanie opublikowana na www.fundacjafascynacje.pl.

5.    O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Numery telefonów kontaktowych na wypadek zakażenia koronawirusem

  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 605 602 195
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 698 941 776
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk, 58 320 08 00
  • Infolinia dla Obywatela ws. kwarantanny i zdrowia 222 500 115
  • 999 lub 112
Przewiń na górę