Rada Programowa

Dr hab. n. med. Jolanta Wierzba – Przewodnicząca Rady Programowej – pediatra, genetyk kliniczny. Ordynator Oddziału Patologii Wieku Niemowlęcego w Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie pediatrii metabolicznej, Asystent Poradni Genetycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Członek Grupy Roboczej ds. Chorób Rzadkich Europejskiej Akademii Pediatrii, członek Zespołu Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, członek Zarządu  Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, członek World Scientific Advisory Committee Cornelia de Lange Syndrome i The Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism i European Society of Human Genetics. Opiekun medyczny Stowarzyszenia Cornelia de Lange – Polska. Autorka lub współautorka ponad 200 doniesień naukowych, w większości dotyczących schorzeń uwarunkowanych genetycznie.

Dr hab. Małgorzata Stopikowska, prof. ndzw. Ateneum – Wiceprzewodnicząca Rady Programowej – Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, pedagog, specjalista Nauk o Rodzinie, wykładowca na kierunku Pedagogika oraz Nauki o Rodzinie.  Członek Rad Naukowych czasopism naukowych w Polsce i zagranicą, członek Światowej Rady Badań nad Polonią, Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej PAN, Comparative and International Education Society, USA. Zainteresowania naukowe: problematyka wielokulturowa i wieloreligijna, rozwój Nauk o Rodzinie w Polsce i na świecie, profilaktyka FASD, koncepcje organizacji interdyscyplinarnej, kompleksowej i zintegrowanej  pomocy dzieciom z FASD. Autorka 4 książek i ok. 100 artykułów naukowych, w większości dotyczących tematyki pedagogicznej i familiologicznej, redaktorka 5 prac zbiorowych. Autorka koncepcji zorganizowania interdyscyplinarnej, systemowej, zintegrowanej i kompleksowej pomocy dla dziecka z FASD i jego rodziny; autorka koncepcji Centrum Diagnozy, Terapii, Edukacji i Profilaktyki FASD.

Mgr Marzena Kozłowska – pedagog, psychotraumatolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Medycznej a także Studium Psychologii i Socjologii oraz Szkoły Animatorów Profilaktyki, wykładowca akademicki na kierunku Pedagogika, koordynator pieczy zastępczej, trener umiejętności interpersonalnych, specjalista w zakresie komunikacji, integracji, motywacji, pracy z grupą oraz pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Mgr Hanna Jasiukiewicz – absolwentka Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Gdańskiej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Organizacji Pomocy Społecznej. Od ponad 25 lat zajmuje się organizacją systemu pieczy zastępczej, przez kilka lat opiekunka zastępcza, Wiceprezes i Dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, jedna z założycielek Fundacji „Rodzina Nadziei” oraz Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan”.

Dr Małgorzata Słowik – specjalizacja w pedagogice i pracy socjalnej,  nauczyciel akademicki Pomorskiej Akademii w Słupsku, doświadczenie w poradnictwie rodzinnym i pomocy telefonicznej (telefon zaufania), organizacji festynów i happeningów, zorganizowała i prowadziła przez 2 lata wolontariacką poradnię rodzinną, była opiekunem Koła Naukowego Studentów w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku i członkiem Fundacji Wschodzące Słońce, matka piątki dzieci, autorka kilkunastu prac naukowych.

Waldemar Wiaduch – wykształcenie kierunkowe: techniczne, ojciec w rodzinie zastępczej, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Mgr Andrzej Majcher – wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne ze specjalnością menedżersko-związkową i analizą finansów przedsiębiorstwa, członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek miejskich i Skarbu Państwa, społecznik i działacz lokalny, animator wspólnoty charyzmatycznej; kawaler – swój czas poświęca sprawom dobra wspólnego.