Diagnozy

1. Interdyscyplinarna kompleksowa diagnoza dziecka w kierunku FASD

PEŁNA DIAGNOSTYKA W KIERUNKU FASD:

Fundacja FASCYNACJE wykonuje diagnozy zgodnie z polskimi wytycznymi z 2020 r. („MEDYCYNA PRAKTYCZNA – PEDIATRIA – WYDANIE SPECJALNE 1/2020), dlatego też każde dziecko zostanie zbadane w zakresie: medycznym, neuropsychologicznym, neurologopedycznym, fizjoterapeutycznym oraz z zakresu przetwarzania procesów sensorycznych; oprócz wniosków z przeprowadzonych badań opiekunowie dzieci otrzymają obszerne zalecenia, jak postępować z dzieckiem.

Wszystkie badania są prowadzone z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi diagnostycznych oraz są wykonywane przez uprawnionych do tego specjalistów.

ETAPY DIAGNOZY:

A. przygotowanie:

– rozmowa wstępna, zwrócenie uwagi rodzica/opiekuna na kluczowe kwestie związane z procesem diagnostycznym, przesłanie 2 kwestionariuszy, które są częścią zbierania wywiadu o dziecku, zebranie informacji o dogodnych dla rodziny terminach badań

– wypełnienie kwestionariuszy jest warunkiem niezbędnym, aby można było przejść do kolejnego etapu, czyli badań diagnostycznych

B. przeprowadzenie badań diagnostycznych:

– każdy z diagnostów zapozna się przed wizytą dziecka z odpowiedziami z kwestionariusza, a podczas wizyty dopyta się o szczegóły

– poniższe badania mogą się odbywać w dowolnej kolejności

– badanie lekarskie przeprowadza lekarz; w trakcie wizyty nastąpi wykonanie zdjęć dziecka, które zostaną poddane analizie antropometrycznej przez FAS Facial Photographic Analysis Software

– diagnozę neuropsychologiczną wykonuje psycholog specjalizujący się diagnostyce neuropsychologicznej, mający doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami stosowanymi w diagnostyce neuropsychologicznej

 diagnozę neurologopedyczną wykonuje neurologopeda z doświadczeniem w diagnozowaniu i terapii dzieci z FASD

– diagnozę fizjoterapeutyczną z oceną przebiegu procesów sensorycznych SI prowadzi fizjoterapeuta, będący jednocześnie diagnostą i terapeutą SI z doświadczeniem w pracy z dziećmi z FASD

C. podsumowanie wyników badań i wydanie opinii diagnostycznej:

– narada całego zespołu diagnostycznego (nie tylko diagnostów, którzy badali dane dziecko), omówienie wyników i wspólne wypracowanie diagnozy pod nadzorem konsultanta naukowego, który przewodniczy pracom zespołu

– sporządzenie i wydanie wyczerpującej opinii diagnostycznej z obszernymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania z dzieckiem

– w zależności od tego, jaki podmiot zlecił nam diagnozę: instytucja – przekazujemy jej 2 egzemplarze (w tym jeden dla rodzica/opiekuna dziecka), osoba prywatna – diagnoza jest bezpośrednio przekazywana do jego rąk

– w razie potrzeby istnieje możliwość konsultacji i wyjaśnienia diagnozy rodzicowi/opiekunowi

W skład naszego zespołu diagnostycznego wchodzą:

– Lekarze medycyny

– Psychologowie specjalizujący się w diagnozach neuropsychologicznych

– Neurologopedzi

– Fizjoterapeuci, będący jednocześnie diagnostami procesów przetwarzania sensorycznego (SI)

– Konsultant naukowo-merytoryczny w dziedzinie FASD, kierujący pracą zespołu

Opis oraz szczegóły w formularzu rejestracyjnym:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNCQAMRqUshLwgN-iwoBJMY-6oFdUpGmAeJAQM__zOiKxd1g/viewform

2. Diagnoza pod kątem specyficznych trudności w uczeniu

Rodzicu biologiczny, adopcyjny, zastępczy!

Od początku lutego w Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE zdiagnozujesz dziecko pod kątem specyficznych trudności w uczeniu.

Specyficzne trudności w uczeniu się dotyczą dzieci, których problemy w nauce mają charakter wycinkowy i spowodowane są fragmentarycznymi dysfunkcjami rozwojowymi, przy zachowaniu normy intelektualnej. Występujące zaburzenia w obrębie centralnego układu nerwowego powodują trudności w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych i kinestetyczno-motorycznych. Specyficzne trudności w nauce ujawniać się mogą pod postacią trudności w opanowywaniu umiejętności czytania i pisania lub w matematyce. Dla określenia trudności w zdobywaniu umiejętności czytania, używa się pojęcia: dysleksja, zaś w obrębie trudności pisania: dysgrafia i dysortografia. W szerszym znaczeniu współwystępujące trudności w czytaniu i pisaniu określa się dysleksją rozwojową. Tacy uczniowie wymagają wsparcia w postaci dodatkowych zabiegów dydaktycznych, zindywidualizowanego podejścia w procesie edukacyjnym oraz dostosowania wymagań do ich możliwości psychofizycznych.

Diagnoza pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się obejmuje dwa spotkania:


 badanie psychologiczne, którego celem jest ocena rozwoju intelektualnego dziecka oraz poszczególnych funkcji poznawczych,
– badanie pedagogiczne– diagnoza funkcji percepcyjno-motorycznych i kinestetyczno-motorycznych.


Diagnozę potwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się można postawić u uczniów, którzy uczęszczają do klas IV i starszych. U dzieci z klas I-III możliwe jest postawienie diagnozy ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, czyli podwyższone prawdopodobieństwo rozwinięcia się tego zaburzenia w przyszłości.


Opis i szczegóły w formularzu rejestracyjnym: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedsensbW76OTsJEgWMtw5_d42REw7swlVHktvdakzjNxgKng/viewform

3. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE oferuje profesjonalną diagnozę i terapię logopedyczną w oparciu o wiedzę naukową.

Mamy bogate doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapii dzieci i młodzieży.

Zapewniamy krótki czas od zgłoszenia do badania (maksymalnie 2 tygodnie).

Mamy bogate doświadczenie w diagnozie oraz terapii pacjentów z różnymi rodzajami zaburzeń mowy.

Całą opłatę przeznaczamy na działalność statutową Fundacji FASCYNACJE.

Opis i szczegóły w formularzu rejestracyjnym:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOE3cVBn_WK-1Pb49LJX2Df3on6trbchwbL620Ci84biC_5g/viewform

4. Interdyscyplinarna diagnoza neurorozwojowa

Przewiń na górę