Diagnozy

1. Interdyscyplinarna kompleksowa diagnoza dziecka w kierunku FAS / FASD

PEŁNA DIAGNOSTYKA W KIERUNKU FASD:

Fundacja FASCYNACJE wykonuje diagnozy zgodnie z polskimi wytycznymi z 2020 r. („MEDYCYNA PRAKTYCZNA – PEDIATRIA – WYDANIE SPECJALNE 1/2020), dlatego też każde dziecko zostanie zbadane w zakresie: medycznym, neuropsychologicznym, neurologopedycznym, fizjoterapeutycznym oraz z zakresu przetwarzania procesów sensorycznych; oprócz wniosków z przeprowadzonych badań opiekunowie dzieci otrzymają obszerne zalecenia, jak postępować z dzieckiem.

Wszystkie badania są prowadzone z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi diagnostycznych oraz są wykonywane przez uprawnionych do tego specjalistów.

.

ETAPY DIAGNOZY:

1. Przygotowanie:

👉 rozmowa wstępna, zwrócenie uwagi rodzica/opiekuna na kluczowe kwestie związane z procesem diagnostycznym, przesłanie 2 kwestionariuszy, które są częścią zbierania wywiadu o dziecku, zebranie informacji o dogodnych dla rodziny terminach badań

👉 wypełnienie kwestionariuszy jest warunkiem niezbędnym, aby można było przejść do kolejnego etapu, czyli badań diagnostycznych

2. Przeprowadzenie badań diagnostycznych (badania odbywają się w dowolnej kolejności):

👉 każdy z diagnostów zapozna się przed wizytą dziecka z odpowiedziami z kwestionariusza, a podczas wizyty dopyta się o szczegóły

👉 badanie lekarskie przeprowadza lekarz; w trakcie wizyty nastąpi wykonanie zdjęć dziecka, które zostaną poddane analizie antropometrycznej przez FAS Facial Photographic Analysis Software

👉 diagnozę neuropsychologiczną wykonuje psycholog specjalizujący się diagnostyce neuropsychologicznej, mający doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami stosowanymi w diagnostyce neuropsychologicznej

👉 diagnozę neurologopedyczną wykonuje neurologopeda z doświadczeniem w diagnozowaniu i terapii dzieci z FASD

👉 diagnozę fizjoterapeutyczną z oceną przebiegu procesów sensorycznych SI prowadzi fizjoterapeuta, będący jednocześnie diagnostą i terapeutą SI z doświadczeniem w pracy z dziećmi z FASD

3. Podsumowanie wyników badań i wydanie opinii diagnostycznej:

👉 narada całego zespołu diagnostycznego (nie tylko diagnostów, którzy badali dane dziecko), omówienie wyników i wspólne wypracowanie diagnozy pod nadzorem konsultanta naukowego, który przewodniczy pracom zespołu

👉 sporządzenie i wydanie wyczerpującej opinii diagnostycznej z obszernymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania z dzieckiem

👉 w zależności od tego, jaki podmiot zlecił nam diagnozę: instytucja – przekazujemy jej 2 egzemplarze (w tym jeden dla rodzica/opiekuna dziecka), osoba prywatna – diagnoza jest bezpośrednio przekazywana do jego rąk

👉 w razie potrzeby istnieje możliwość konsultacji i wyjaśnienia diagnozy rodzicowi/opiekunowi

.

W SKŁAD NASZEGO ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO WCHODZĄ:

👉 Lekarze medycyny

👉 Psychologowie specjalizujący się w diagnozach neuropsychologicznych

👉 Neurologopedzi

👉 Fizjoterapeuci, będący jednocześnie diagnostami procesów przetwarzania sensorycznego (SI)

👉 Konsultant naukowo-merytoryczny w dziedzinie FASD, kierujący pracą zespołu

.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I ZAPISY: –> LINK <–

.

2. Diagnoza pod kątem specyficznych trudności w uczeniu

Rodzicu biologiczny, adopcyjny, zastępczy!

Specyficzne trudności w uczeniu się dotyczą dzieci, których problemy w nauce mają charakter wycinkowy i spowodowane są fragmentarycznymi dysfunkcjami rozwojowymi, przy zachowaniu normy intelektualnej. Występujące zaburzenia w obrębie centralnego układu nerwowego powodują trudności w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych i kinestetyczno-motorycznych. Specyficzne trudności w nauce ujawniać się mogą pod postacią trudności w opanowywaniu umiejętności czytania i pisania lub w matematyce. Dla określenia trudności w zdobywaniu umiejętności czytania, używa się pojęcia: dysleksja, zaś w obrębie trudności pisania: dysgrafia i dysortografia. W szerszym znaczeniu współwystępujące trudności w czytaniu i pisaniu określa się dysleksją rozwojową. Tacy uczniowie wymagają wsparcia w postaci dodatkowych zabiegów dydaktycznych, zindywidualizowanego podejścia w procesie edukacyjnym oraz dostosowania wymagań do ich możliwości psychofizycznych.

Diagnoza pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się obejmuje dwa spotkania:


1. Badanie psychologiczne, którego celem jest ocena rozwoju intelektualnego dziecka oraz poszczególnych funkcji poznawczych.
2. Badanie pedagogiczne– diagnoza funkcji percepcyjno-motorycznych i kinestetyczno-motorycznych.


Diagnozę potwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się można postawić u uczniów, którzy uczęszczają do klas IV i starszych. U dzieci z klas I-III możliwe jest postawienie diagnozy ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, czyli podwyższone prawdopodobieństwo rozwinięcia się tego zaburzenia w przyszłości.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I ZAPISY: –> LINK <–

.

3. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA

Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE oferuje profesjonalną diagnozę logopedyczną / neurologopedyczną w oparciu o wiedzę naukową.

👉 Mamy bogate doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapii dzieci oraz młodzieży.

👉 Zapewniamy krótki czas od zgłoszenia do badania.

👉 Mamy bogate doświadczenie w diagnozie oraz terapii pacjentów z różnymi rodzajami zaburzeń mowy.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I ZAPISY: –> LINK <–

.

4. Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE oferuje profesjonalną diagnozę procesów integracji sensorycznej!

👉 Mamy bogate doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapii dzieci i młodzieży.

👉 Zapewniamy krótki czas od zgłoszenia do badania (maksymalnie 3 tygodnie).

👉 Mamy bogate doświadczenie w diagnozie oraz terapii pacjentów z różnymi rodzajami zaburzeń.

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

Składa się z 3 etapów:
I – spotkanie
– wywiad z Rodzicem / Opiekunem – około 0,5 – 1 godziny
II spotkanie – badanie dziecka – około 1,5 – 2 godziny
III – pisemne sporządzenie opinii / diagnozy – czas oczekiwania około 21 dni na sporządzenie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I ZAPISY: –> LINK <–

.

Cały dochód przeznaczamy na działalność statutową Fundacji FASCYNACJE.

Przewiń na górę