Diagnoza pod kątem specyficznych trudności w uczeniu:

Diagnoza pod kątem specyficznych trudności w uczeniu:

Rodzicu biologiczny, adopcyjny, zastępczy!

Od początku lutego w Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE zdiagnozujesz dziecko pod kątem specyficznych trudności w uczeniu.

Specyficzne trudności w uczeniu się dotyczą dzieci, których problemy w nauce mają charakter wycinkowy i spowodowane są fragmentarycznymi dysfunkcjami rozwojowymi, przy zachowaniu normy intelektualnej. Występujące zaburzenia w obrębie centralnego układu nerwowego powodują trudności w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych i kinestetyczno-motorycznych. Specyficzne trudności w nauce ujawniać się mogą pod postacią trudności w opanowywaniu umiejętności czytania i pisania lub w matematyce. Dla określenia trudności w zdobywaniu umiejętności czytania, używa się pojęcia: dysleksja, zaś w obrębie
trudności pisania: dysgrafia i dysortografia. W szerszym znaczeniu współwystępujące trudności w czytaniu i pisaniu określa się dysleksją rozwojową. Tacy uczniowie wymagają wsparcia w postaci dodatkowych zabiegów dydaktycznych, zindywidualizowanego podejścia w procesie edukacyjnym oraz dostosowania wymagań do ich możliwości psychofizycznych.


Diagnoza pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się obejmuje dwa spotkania:


badanie psychologiczne, którego celem jest ocena rozwoju intelektualnego dziecka oraz poszczególnych funkcji poznawczych,
badanie pedagogiczne– diagnoza funkcji percepcyjno-motorycznych i kinestetyczno-motorycznych.


Diagnozę potwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się można postawić u uczniów, którzy uczęszczają do klas IV i starszych. U dzieci z klas I-III możliwe jest postawienie diagnozy ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, czyli podwyższone prawdopodobieństwo rozwinięcia się tego zaburzenia w przyszłości.

Cena: 300 zł

Kontakt do Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
e-mail: info@fundacjafascynacje.pl
• Siedziba Główna Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
– Gdańsk, ul. Miszewskiego 17 lok 100
kontakt telefoniczny 733 088 825
e-mail: fascynacjefundacja@gmail.com
• Filia Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
– Pruszcz Gdański ul. Arctowskiego 2a
kontakt telefoniczny 730 088 825
e-mail: fascynacjefundacja.pruszcz@gmail.com
• Koordynator Fundacji: Dorota Jankowiak-Dąbrowska
Kontakt telefoniczny 574 298 848
koordynator.fundacjafascynacje@gmail.com


Rejestracja poprzez formularz: tutaj.

Przewiń na górę