Single Blog Title

This is a single blog caption

Uwaga! Konkurs plastyczny dla dzieci: ZDROWA MAMA ZDROWY JA

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZDROWA MAMA ZDROWY JA”

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

1.1. Organizatorem Konkursu jest: Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
ul. Miszewskiego 17, pokój 401/402
80-239 Gdańsk
e-mail: info@fundacjafascynacje.pl
www.fundacjafascynacje.pl
1.2. Kontakt w razie niejasności regulaminu: info@fundacjafascynacje.pl
Tel. 733 088 825
1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

2. CELE KONKURSU:

2.1. Kształtowanie i pobudzanie wyobraźni uczestników poprzez wykonanie prac plastycznych.
2.2. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności i wrażliwości na zdrowie własne, oraz zwrócenie uwagi na, szeroko pojętą, kondycję rodziny.
2.3. Uporządkowanie i poszerzenie u najmłodszych wiadomości na temat utrzymania zdrowia własnego i na profilaktyki prozdrowotnej.
2.4. Stworzenie i uporządkowanie, przez młodych uczestników konkursu, listy czynników negatywnie wpływających na zdrowie własne, oraz ich najbliższych.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

3.1. Konkurs skierowany jest dla dzieci wieku 5-12 lat .
3.2. Tematyka prac powinna w sposób dowolny odnosić się do przesłania Konkursu „ZDROWA MAMA, ZDROWY JA”. Organizator, popiera kreatywne i różnorakie podejście do tematu zdrowia rodziny.
3.3. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch grupach wiekowych:
3.3.1. Grupa I: dzieci w wieku 5-8 lat,
3.3.2. Grupa II: dzieci w wieku 9-12 lat.
3.4. Technika prac:
3.4.1. Praca techniką dowolną (rysunek ołówkiem, kredką, tuszem, węglem, farbą, akwarelą, pastelami; kolaż, witraż, wydzieranka, wycinanka- to wyboru przez uczestnika konkursu).
3.5. Organizator nie stawia ograniczeń odnośnie formatu pracy.
3.6. Prace nadesłane na konkurs nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane czy przedstawiane na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją tych postanowień i złożeniem deklaracji.
3.7. Każda praca powinna zostać opatrzona następującymi informacjami :
3.7.1. Imię i nazwisko autora/ autorów pracy,
3.7.2. Wiek,
3.7.3. Imię i nazwisko opiekuna,
3.7.4. Dane kontaktowe: adres, numer telefonu, e-mail.
3.8. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.
3.9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).

4. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

4.1. Konkurs rozpoczyna się 20.07.2016 i kończy się z dniem 28.08.2016 r.
4.2. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu na adres: ul. Miszewskiego 17 pokój 401/ 402, 80-239 Gdańsk, Polska.
4.3. Prace nadesłane lub oddane po terminie nie będą oceniane (w przypadku nadesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego).

5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

5.1. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięskie prace w dwóch kategoriach wiekowych:
5.1.1. Grupa I – uczestnicy w wieku 5-8 lat,
5.1.2. Grupa II – uczestnicy w wieku 9-12 lat.
5.2. Komisja Konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:
5.2.1. Zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim Konkursu,
5.2.2. Oryginalność ujęcia tematu,
5.2.3. Estetykę wykonania pracy,
5.2.4. Pomysłowość,
5.2.5. Przedstawioną w pracy wiedzę tematyczną uczestnika,
5.2.6. Zgodność z regulaminem.
5.3. Decyzja Komisji jest nieodwołalna.
5.4. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 3 z każdej kategorii wiekowej, które otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Komisja zastrzega sobie prawo do wybrania wyróżniających się prac, zarówno pod względem kreatywnego podejścia do tematu Konkursu, jak i twórczego wykorzystania materiałów ekologicznych, i także przyznania im nagród rzeczowych oraz dyplomów.
5.5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną udostępnione na stronie Fundacji FASCYNACJE: www.fundacjafascynacje.pl.
5.6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
5.7. Wśród wszystkich nadesłanych prac Komisja wybierze najlepsze. Nagrodzone (łącznie sześć prac ) i wyróżnione prace (łącznie sześć z obu kategorii wiekowych) zostaną zamieszczone w przygotowanym przez Fundację FASCYNACJE kalendarzu charytatywnym na rok 2017, oraz wystawione 9.09.2016 roku, podczas obchodów Światowego Dnia FAS, na ul. Długiej w Gdańsku.

 

Odwiedź nas też na: https://www.facebook.com/fundacjafascynacje

Leave a Reply