Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)  - to zespół wad wrodzonych u dzieci, których matki spożywały alkohol podczas ciąży. U osób z rozpoznaniem FAS obserwuje się:

a)      Opóźnienie wzrostu (prenatalne lub/i postnatalne)

b)      Zmniejszony obwód głowy

c)       Charakterystyczne cechy dymorficzne twarzy (małe oczodoły, wąska górna warga, brak rynienki podnosowej)

d)      Uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (które może powodować opóźnienie rozwoju, zaburzenia zachowania oraz trudności w uczeniu się)

Dodatkowo u dzieci dotkniętych h tym zaburzeniem często pojawiają się wrodzone wady rozwojowe innych narządów (m.in. wady serca, rozszczep podniebienia, uszkodzenia nerek)

Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) to szersza kategoria diagnostyczna opisująca zaburzenia poalkoholowe o różnym stopniu nasilenia:

W zakres terminu FASD wchodzą:

1)      Pełnoobjawowy FAS

2)      Częściowy FAS – pFAS (gdy nie są  spełnione  wszystkie kryteria diagnostyczne)

3)      Poalkoholowe  wady wrodzone – ARBD

4)      Poalkoholowe zaburzenia  neurorozwojowe - ARND

Zawartość